PROGRAM AKTYWNOŚCI M. I CH. KNILL

Celem programów Aktywności M. i Ch. Knillów „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” jest korygowanie zaburzonych funkcji fizycznych u dzieci
i aktywizacja ich możliwości psychofizycznych. Zajęcia prowadzone tą metoda mają przede wszystkim na celu: dostarczenie dzieciom jak najwięcej systematycznych informacji o ich ciele i o jego powiązaniu z otoczeniem, dostarczenie radosnych przeżyć emocjonalnych, wzmacnianie własnej wartości, przynależności do zespołu, wydłużenie koncentracji uwagi, kształtowanie umiejętności przestrzegania reguł i współdziałania w grupie. Dzięki słuchaniu specjalnego tonu sygnaturki na początku i na końcu każdego programu, dziecko stopniowo uczy się rozpoznawać sytuację, a to przygotowuje do łączenia jej z określoną aktywnością.

 


METODA ZABAWOWA

Metoda zabawowa przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w różnym wieku. Polega ona na ćwiczeniach ruchowych, tańcach przy muzyce oraz zabawach dydaktycznych. Dzięki tej terapii uczeń odreagowuje napięcia emocjonalne, ma możliwość przeżywania sukcesów, a tym samym wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy nawiązywać kontakty współdziałać z innymi uczestnikami zabawy. Głównymi celami są: usprawnianie funkcji psychomotorycznych ( wrażliwości na bodźce, zdolności do wyobrażeń, spostrzegania, kojarzenia, motywacji); aktywizowanie całego organizmu dziecka poprzez angażowanie poszczególnych analizatorów (ruchowego, słuchowego, wzrokowego, dotykowego) oraz uspołecznianie dzieci

 

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

Ćwiczenia grafomotoryczne są to zajęcia graficzne polegające na rysowaniu. Usprawniają one czynności ruchowe rąk i rozwijają współdziałanie oka
i ręki. Spełniają rolę usprawniającą oraz stymulującą. Korygują nieprawidłowe, a utrwalają właściwe nawyki ruchowe konieczne podczas pisania. Założeniem terapeutycznym jest pomoc dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania. Poprzez ćwiczenia - zabawy grafomotoryczne pobudzamy rozwój ruchowy dziecka, szczególnie zaś sprawność motoryczną rąk. Szczególnie ważne jest to w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
w stopniu umiarkowanym.

 

MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA

Choreoterapia to terapia poprzez ruch i taniec; swobodny, naturalny, niczym niewymuszony. Jest inspirowany muzyką i podpowiedziami prowadzącego zajęcia oraz informacjami pochodzącymi z własnego ciała. Muzykoterapia i choreoterapia jest doskonałą metodą usuwania kompleksów, podwyższania samooceny, własnej wartości, nabierania pewności siebie i pokonywania bariery nieśmiałości. Istotą zajęć taneczno- wokalnych jest usprawnianie funkcjonowania dziecka we wszystkich zaburzonych sferach: poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Celem metody jest przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu artystycznym poprzez rozwijanie ich uzdolnień
i zainteresowań muzyczno - tanecznych.

 

PAPIEROPLASTYKA

Zajęcia z papieroplastyki odgrywają bardzo ważną rolę w procesie rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – rozwijają zainteresowania plastyczne dzieci, przygotowując do odbioru sztuki w dostępnym dla nich zakresie, rozwijają wrażliwość estetyczną, usprawniają manualnie oraz doskonalą umiejętność stosowania różnych technik plastycznych.
Działalność twórcza wpływa także na rozwój takich cech osobowości, jak: zainteresowania, potrzeby, zdolności. Umożliwia rozładowanie napięć, odblokowanie emocji. W wychowaniu dzieci upośledzonych zajęcia z papieroplastyki pełnią także funkcję kompensacyjną.
W toku działalności twórczej dziecko z głębszą niepełnosprawnością  poznaje świat, jak również rozwija własne wyobrażenia i przeżycia. Terapia pozwala dziecku realizować się i wzmacniać swoją podmiotowość; zajęcia te przynoszą dziecku dużą radość i satysfakcję.

 

METODA DOBREGO STARTU

Metoda Dobrego Startu przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie. Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo – kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałanie. Ważne znaczenie ma również kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w prawej i lewej stronie ciała. Ćwiczenia usprawniające te funkcje są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania
i pisania, natomiast niezbędne w przypadku dzieci o opóźnionym rozwoju psychoruchowym, niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.      
Zajęcia Metodą Dobrego Startu opierają się na piosenkach i wzorach i szlaczkach graficznych, a w następnym etapie wzorach liter pisanych. Piosenka jest podstawą każdego zajęcia dostosowaną do aktualnie przerabianego tematu.

METODA MAŁYCH FORM SCENICZNYCH

Metoda małych form scenicznych to inscenizacje, które spełniają ogromną rolę terapeutyczną. Polega ona na zaspakajaniu „utajonych potrzeb„ przeżyć i twórczej aktywności dzieci. Istotą tej metody jest usprawnianie dziecka we wszystkich zaburzonych sferach - poznawczej emocjonalnej i społecznej. Zajęcia metodą małych form scenicznych mają na celu: zapoznanie ze sztuką; rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań twórczością dziecięcą; kształtowanie zdolności twórczego działania; rozwijanie pewności siebie oraz niwelowanie zachowań agresywnych. Należy pamiętać, „ że nie efekt końcowy — dobrze wykonane przedstawienie, — lecz samo przygotowanie i przebieg zabawy odgrywają największą rolę w kształtowaniu estetycznych przeżyć dzieci. Aranżując różne przedstawienia dziecko wspólnie z nauczycielem wykonuje, dekoracje, uczy się tekstu, jest zaangażowane w cały proces działania.

 

 

 

ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ POPRZEZ ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Terapię przez sztukę należy rozumieć jako szereg oddziaływań terapeutycznych, które, jako narzędzie terapii, wykorzystują szeroko pojętą kulturę
i sztukę. Działania te mogą polegać zarówno na odbiorze dorobku twórczego innych osób jak i samodzielnym wytwarzaniu dzieł.
Jednym z głównych celów stosowania artoterapii jest pomoc w wyrażeniu własnych emocji osobom, które mają z tym problemy. Każde dziecko może być włączone do terapii i korzystać z niej na własnym poziomie. Ważne jest uczestnictwo w procesie twórczej aktywności. Wytwory tej działalności nie podlegają żadnym ocenom wartości estetycznej.
Uczestnik zajęć w trakcie ich trwania ma możliwość: wyrażania swoich potrzeb i emocji; wypowiadania się na tematy, które go frapują (sytuacje ze szkoły, domu itp.); nawiązania niewerbalnego dialogu z prowadzącym oraz współuczestnikami zajęć. Dzięki tym zajęciom może: samodzielnie podejmować decyzje i eksperymentować, odreagowywać i relaksować się, a także przeżywać radość w trakcie odbioru i tworzenia sztuki. Część zajęć proponowanych  przez szkołę realizowana jest we współprace z Muzeum Zamek Górków, co stanowią doskonałe połączenie lekcji muzealnych
z działaniami plastycznym.

 

ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ NA SIŁOWNI

Systematyczny trening siłowy poprawia stan zdrowia oraz sprawność fizyczną, pomaga w regulacji wagi ciała, redukcji tkanki tłuszczowej, wzmacnia układ krążeniowo-oddechowy, odpornościowy wpływa pozytywnie na rozwój psychiczny, zapewnia zbudowanie masy mięśniowej, siły oraz wytrzymałości. Tę propozycję zajęć kierujemy głównie do uczniów starszych klas gimnazjalnych.

 

BIBLIOTERAPIA Z ELEMENTAMI DRAMY

To zamierzone oddziaływanie na jednostkę lub grupę poprzez czytanie, słuchanie lub oglądanie odpowiednio dobranych książek, fragmentów utworów, oglądanie i słuchanie adaptacji utworów literackich.
Terapia poprzez książkę i odpowiednio dobrane teksty ma na celu kształtowanie właściwych postaw u uczniów, pracy nad sobą, samoakceptacji, przyczynia się do uświadomienia dziecku trudnych sytuacji i uczy reakcji na nie, daje szansę zaistnienia w grupie i nabrania wiary w siebie, wpływa pozytywnie na emocjonalne stany uczestników.
Ponadto biblioterapia rozwija osobowość poprzez prezentowanie literackich wzorców osobowych godnych naśladowania. Wzbogaca wiedzę, język, wyobraźnię, zdolność rozumienia pojęć moralnych i rozwój uczuć.
Wykorzystane teksty literackie w biblioterapii są również inspiracją w zakresie aktywności twórczej uczniów, w postaci różnorodnych zajęć integracyjnych, plastycznych, ruchowych, praktyczno-technicznych, relaksacyjnych.