Program edukacji prozdrowotnej "Stawiam na zdrowie"

Opublikowano: niedziela, 24, kwiecień 2016

Zespół Szkół im J. Brzechwy

w Szamotułach. 

 

 

 

 

 

Program edukacji prozdrowotnej

" Stawiam na zdrowie"

dla uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim

II i III etapu edukacyjnego

realizowany w Zespole Szkół im. J. Brzechwy

w Szamotułach.

autor: mgr Hanna Wojciechowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. WSTĘP

      

       Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przygotowanie ucznia do życia tak, aby w przyszłości potrafił dokonywać właściwych wyborów w sprawach zdrowia. Program edukacji prozdrowotnej „Stawiam na zdrowie” jest zgodny z podstawą programową dla II i III etapu kształcenia szkoły oraz treściami zawartymi  w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Wychodzi naprzeciw ważnemu zadaniu szkoły, jakim jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu.

       Umiejętności i nawyki związane ze zdrowym stylem życia kształtują się we wczesnym okresie życia, gdyż wtedy psychika dziecka jest wrażliwa na oddziaływanie otoczenia. Później trudno to zmienić, dlatego nabyte w tym wieku umiejętności, nawyki i postawy zachowane zostaną na dalsze lata życia. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną konieczne jest utrwalanie tych nawyków i ciągłe powtarzanie zagadnień związanych ze sprawami zdrowia.

       Dzieci spędzają w szkole wiele godzin, a zdrowie fizyczne i psychiczne ma ogromny wpływ na ich naukę i dalszy rozwój. Celem tego programu jest rozszerzenie i wzbogacenie edukacji prozdrowotnej wynikającej z podstawy programowej o nowe wiadomości i umiejętności, dostosowanie przekazywanych treści do możliwości uczniów i wzbudzanie zainteresowania tematem przez stosowanie różnych metod aktywizujących. Opracowany program zachęca uczniów do dbania o własne zdrowie szczególnie w zakresie higieny osobistej i otoczenia, prawidłowego odżywiania się oraz dbałości o prawidłowe relacje z innymi ludźmi.

Bardzo ważne w edukacji zdrowotnej jest jednolite oddziaływanie pedagogiczne na dziecko w domu i w szkole. Skuteczność i realizacja opracowanego programu zależna jest od współpracy z rodzicami, dlatego też celem tego programu jest rozszerzenie oddziaływań prozdrowotnych poza szkołę, na dom i rodzinę, zachęcanie do rodzinnych dyskusji i działań na rzecz szkoły w zakresie promocji zdrowia i tworzeniu zdrowego środowiska szkolnego.

       Założeniem autora niniejszego programu jest przeprowadzanie zajęć uwzględniających coroczne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, która wyznacza kierunki oddziaływań w sferze zdrowia. Organizowany corocznie w szkole Dzień Zdrowia będzie nawiązywał tematem do hasła proponowanego przez w/w organizację.

Bardzo ważna jest również współpraca podejmowana z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze zdrowiem, np: udział w konkursach, spotkania z przedstawicielami reprezentującymi zawody medyczne.

       Działania podejmowane w ramach programu wymagają zaangażowania wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą, do której  jest on skierowany.

Współpraca różnych osób wpływa pozytywnie na podejmowane działania i może owocować wieloma ciekawymi pomysłami. Bezcenne stają się doświadczenia nauczycieli, którzy mogą obserwować swoich wychowanków.

Mam nadzieję, że podjęte działania uświadomią uczniom, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje zdrowie, a dokonując właściwych wyborów, wybierają zdrowie.

 

II. CELE PROGRAMU "STAWIAM NA ZDROWIE":

 

Cel główny programu:

- Propagowanie zdrowego stylu życia,

- Wyposażenie uczniów w wiedzę niezbędną do prowadzenia zdrowego stylu życia.

 

Cele szczegółowe programu:

Ø  ukształtowanie nawyków zdrowego stylu życia,

Ø  przekazanie dzieciom wiedzy o aktywności ruchowej, uświadomienie im, że jest ona podstawową formą zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

Ø  wskazanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania,

Ø  kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych,

Ø  wyrobienie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego,

Ø  wyrobienie umiejętności rozpoznawania zachowań zagrażających naszemu zdrowiu,

Ø  ukazanie negatywnych stron agresji i przemocy,

Ø  wyrobienie umiejętności rozróżniania dobra od zła,

Ø  ukształtowanie poczucia bezpieczeństwa i troski o życie i zdrowie własne oraz innych,

Ø  ukazanie pozytywnych stron koleżeństwa i przyjaźni,

Ø  rozbudzenie świadomości wśród dzieci, że sami wpływają na stan swojego zdrowia.

 

Cele wychowawcze programu:

Ø  kształcenie i propagowanie zdrowego trybu życia,

Ø  pogłębianie aktywności poznawczej uczniów,

Ø  pomoc w rozwijaniu osobistych zainteresowań uczniów,

Ø  wdrażanie uczniów do samokształcenia,

Ø  kształtowanie umiejętności wspólnego działania dla dobra własnego i innych,

Ø  umacnianie świadomości prozdrowotnej uczniów.

 

Zadania szkoły w tym zakresie:

·         stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,

·         zagwarantowanie bezpiecznych warunków do nauki i wypoczynku,

·         stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowania tematyką profilaktyki,

·         udzielanie informacji na zagadnienia nurtujące młodzież, wychodzenie naprzeciw jej potrzebom.

Procedury osiągania celów:

- Aby zamierzone cele były osiągnięte należy:

·         programem edukacji prozdrowotnej objąć wszystkie dzieci z danych klas,

·         program ten realizować na godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania fizycznego oraz na Dniach Zdrowia i  innych imprezach poruszających tematykę zdrowotną,

·         zajęcia prowadzić w atmosferze bezpieczeństwa, radości i zabawy,

·         w realizację programu zaangażować Dyrektora szkoły, wychowawców, pedagoga szkolnego, rodziców oraz uczniów,

·         stworzyć w szkole optymalne warunki rozwoju i wypoczynku,

·         stosować różnorodne środki przekazu wiadomości,

·         organizować konkursy i gazetki tematyczne.

II. FORMY I METODY NAUCZANIA:
- Wykład i omówienie zagadnień realizowanych na zajęciach,

- Ćwiczenia wykonywane przez uczniów indywidualnie i grupowo,
- Stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń (dostosowanie do możliwości poznawczych ucznia),
- Wspieranie uczniów przy wykonywaniu zadań praktycznych.

III. ZASADY NAUCZANIA:

Podczas realizacji zagadnień edukacji zdrowotnej, powinny być uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów. Dlatego też nauczanie powinno przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:

·         przystępności - przekazywane wiadomości muszą być zrozumiałe dla ucznia i dostosowane do jego możliwości poznawczych,

·         poglądowości - przekaz nauczyciela musi być poparty przykładami, ćwiczeniami,

·         stopniowanie trudności - świadome przejście od zagadnień prostych do coraz bardziej skomplikowanych,

·         związku teorii z praktyką - ukazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

 

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
W czasie zajęć edukacji zdrowotnej należy wykorzystywać różne środki dydaktyczne:
- broszury, ulotki informacyjne,
- odpowiednie produkty spożywcze,
- komputer z dostępem do Internetu,
- prezentacje multimedialne,
- czasopisma o tematyce zdrowotnej.

V. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU:

       Program jest przeznaczony do realizacji w naszej szkole w klasach IV- VI szkoły podstawowej  oraz w klasach gimnazjalnych w okresie trzech lat. Ponieważ obejmuje uczniów z różnych grup wiekowych konieczne staje się dostosowanie zajęć i metod pracy do możliwości uczniów oraz specyfiki ich funkcjonowania.

Przewiduje się zrealizowanie zajęć jednego działu w jednym semestrze roku szkolnego, choć można odstąpić od tej zasady. Zajęcia należy przeprowadzać częściej, jeśli będzie zachodziła taka potrzeba. Podsumowaniem omawianych zagadnień jest przeprowadzany corocznie Dzień Zdrowia. Ponieważ kwiecień jest miesiącem zdrowia wskazane jest, aby część zajęć realizować właśnie w tym okresie.

       Program zakłada współpracę z osobami lub instytucjami zajmującymi się tematyką zdrowia, takimi jak: Sanepid, Poradnia Stomatologiczna, Koło Diabetyków "Halszka", rehabilitant.

Dla uczniów będą też przeprowadzane konkursy o tematyce zdrowotnej.

       Efektem działań podejmowanych w ramach programu powinno być nabycie przez uczniów właściwych postaw pozwalających na zachowanie zdrowia oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

                                                                                                                                 

VI. DZIAŁY DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU " STAWIAM NA ZDROWIE":

1.      Żywność i żywienie.

2.      Higiena osobista i zdrowie własnego ciała.

3.      Ruch to zdrowie.

4.      W przyjaźni z innymi.

5.      Śniadanie smaczne i zdrowe.

6.      Higiena jamy ustnej.

 

VII. TEMATY REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ORAZ ZAMIERZONE     OSIĄGNIĘCIA:

NAZWA DZIAŁU:

Tematy do realizacji:

Zamierzone osiągnięcia:

 

UCZEŃ:

Osoby odpowiedzialne:

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE

1. Zasady racjonalnego odżywiania

- pogłębi wiedzę o zasadach racjonalnego odżywiania się;

- pozna wartości odżywcze poszczególnych grup pokarmów.

 

- wychowawcy i inni nauczyciele

2. Planujemy dzienny jadłospis

- wskaże produkty wartościowe pod względem odżywczym

-  zwróci uwagę na dobieranie odpowiednich produktów do sporządzenia danego posiłku.

- rozumie potrzebę zachowania higieny podczas sporządzania posiłków i kulturalnego spożywania ich.

- wychowawcy i inni nauczyciele

 

NAZWA DZIAŁU:

Tematy do realizacji:

Zamierzone osiągnięcia:

 

UCZEŃ:

Osoby odpowiedzialne i zaproszone do współpracy:

HIGIENA OSOBISTA I ZDROWIE WŁASNEGO CIAŁA

1. Zasady higieny osobistej.

- pogłębi wiedzę na temat zasad higieny osobistej

- będzie odpowiedzialny za czystość i estetykę

- uświadomi sobie znaczenie właściwej długości snu dla organizmu

 

- wychowawcy i inni nauczyciele

- higienistka szkolna

 

2. Badania profilaktyczne- kiedy i po co je wykonywać?

- pozna znaczenie terminu "profilaktyka"

-  pozna rodzaje badań profilaktycznych  oraz zasady ich przeprowadzania

- weźmie udział w badaniu słuchu

- zrozumie potrzebę i konieczność ich przeprowadzania

- przedstawiciel personelu medycznego

- wychowawcy i inni nauczyciele

RUCH TO ZDROWIE.

1. Wypoczynek czynny i bierny.

- Pozna rodzaje wypoczynku

- uświadomi sobie znaczenie wypoczynku dla naszego organizmu.

 

- wychowawcy

- nauczyciel wychowania fizycznego

2. Wpływ ruchu na nasze zdrowie; fizjoterapia.

- pozna znaczenie terminu "fizjoterapia"

-  pozna rodzaje ćwiczeń ruchowych

- zrozumie potrzebę i konieczność ich stosowania.

- rehabilitant

ŚNIADANIE SMACZNE I ZDROWE.

1. Racjonalne odżywianie- moda czy konieczność?

- pozna najnowsze zalecenia dotyczące odżywiania

- zrozumie wpływ odżywiania na przyszłe swoje życie

- wychowawcy i inni nauczyciele

- spotkanie z diabetykami

2.Przygotowuje- my zdrowe śniadanie.

 - przygotuje zdrowy posiłek

- wybierze produkty wartościowe pod względem odżywczym

 

- wychowawcy i inni nauczyciele

HIGIENA JAMY USTNEJ.

 

 

 

 

 

1. Zasady higieny jamy ustnej.

- przypomni zasady higieny jamy ustnej

- będzie stosował je regularnie

- pozna choroby związane z brakiem higieny jamy ustnej

- wychowawcy i inni nauczyciele

2. Badania stomatologiczne- kiedy i po co je wykonywać?

 - weźmie udział w badaniu stomatologicznym

- zastosuje się do zaleceń stomatologa

- stomatolog

- wychowawcy

W PRZYJAŹNI Z INNYMI

 

 

 

 

 

1. Moje relacje z innymi.

- pozna rodzaje relacji między ludźmi

- określi swoje relacje z domownikami, rówieśnikami, nauczycielami

- pedagog szkolny

- wychowawcy

2. Efektywne rozwiązywanie konfliktów.

 - pozna rodzaje konfliktów

- pozna zasady ich rozwiązywania

- podejmie próbę rozwiązania własnych konfliktów

- pedagog szkolny

- wychowawcy

 

 

 

 

 

VII. EWALUACJA PROGRAMU:

Kontrola i ocena dotyczy:

·         aktywnego udziału uczniów w zajęciach,

·         pozytywnych zmian w zachowaniu i postępowaniu uczniów,

·         przystępności prowadzonych zajęć

·         udziału uczniów w konkursach.

                                                      

Podstawowym narzędziem oceny efektów prowadzonych oddziaływań jest ankieta dla ucznia.

 

Kontrola postępów uczestników zajęć z zakresu edukacji prozdrowotnej ma na celu dostarczenie nauczycielowi informacji o przystępności i efektywności prowadzenia zajęć oraz o stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Formą sprawdzenia i oceny osiągnięć uczniów mogą być również konkursy o tematyce zdrowotnej.

Uczestnicy zajęć wypełnią ankietę dotyczącą treści programowych realizowanego programu, poziomu nabytych umiejętności oraz sposobu prowadzenia zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIA-

UCZESTNIKA ZAJĘĆ O TEMATYCE ZDROWOTNEJ.

Witaj, zwracam się do Ciebie z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Chciałabym poznać Twoje zdanie na temat przeprowadzonych zajęć dotyczących zdrowia. Ankieta jest anonimowa. Z góry dziękuję!

 

PROSZĘ O PODKREŚLENIE WYBRANYCH ODPOWIEDZI.

1. Czy podobały się Tobie przeprowadzone zajęcia?

·         tak

·         trochę

·         nie.

2. Czy chętnie i aktywnie w nich uczestniczyłeś?

·         tak

·         nie.

3. Co najbardziej podobało się Tobie w tych zajęciach?

·         wspólne śniadania

·         konkursy plastyczne

·         zajęcia praktyczne- przygotowywanie prezentacji przez moją klasę

·         przeprowadzony Dzień Zdrowia.

4. Czy uważasz, że zajęcia  o tematyce zdrowotnej są potrzebne?

·         tak, są bardzo potrzebne

·         myślę, że są trochę potrzebne

·         nie, nie są potrzebne.

5. Jeśli uważasz, że poruszane na zajęciach tematy są ważne i potrzebne, to odpowiedz, dlaczego?

·         poruszają sprawy ważne dla człowieka

·         są ciekawe

·         dają mi wiedzę na konkretny temat

·         będą mi kiedyś potrzebne w życiu

·         pomogą mi dokonywać właściwych wyborów dotyczących zdrowia

·         sprawią, że spróbuję zmienić niewłaściwe nawyki.

5. Czy w bieżącym roku szkolnym brałeś udział w konkursie o tematyce zdrowotnej?

·         tak

·         nie.

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety.

 

Odsłony: 1681