Program wychowawczo-czytelniczy "Walt Disney bawi i uczy"

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017

 

PROGRAM AUTORSKI

WALT DISNEY BAWI I UCZY

 

 

 

Magdalena Łysiak – Półtorak

Natalia Halaburda - Bździel

 

 

Program wychowawczo - czytelniczy realizowany w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

 

SPIS TREŚCI:

       I.            Wstęp..............................................................................str. 3

     II.            Założenia programowe....................................................str. 3

  III.            Cele programu.................................................................str. 5

  IV.            Osiągnięcia uczniów.........................................................str. 5

    V.            Metody i formy pracy.......................................................str. 6

  VI.            Stosowane środki dydaktyczne.........................................str. 8

VII.            Sposoby realizacji programu.............................................str. 8

VIII.            Ewaluacja.........................................................................str. 9

  IX.            Bibliografia.......................................................................str. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         I.            WSTĘP

Znany producent i reżyser sławnych bajek Walt Disney powiedział: „Dokonywanie rzeczy niemożliwych, to niezła zabawa”. I właśnie w tym programie chciałybyśmy dokonać rzeczy niemożliwych. Poprzez zabawę uczyć dzieci niepełnosprawne, z bajkami Walta Disneya. Dzieci za pomocą bajek,  identyfikują się z postaciami i spontanicznie uzewnętrzniają swoje emocje.

Dzieci niepełnosprawne intelektualnie bardzo często właśnie mają kłopot z wyrażaniem swoich emocji, nie potrafią otwarcie mówić o swoich problemach czy lękach. Czasami nie rozumieją swoich uczuć, a także pewnych reakcji jakie powstają na określone sytuacje. Nawet najszczęśliwsze, mające zapewnione poczucie bezpieczeństwa dzieci, muszę przejść przez okresy intensywnego niepokoju, lęku czy gniewu.

To właśnie bajki dają wsparcie psychiczne, wpływają korzystnie na rozwój i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Uczą prawidłowych zachowań akceptowanych społecznie, pozwalają uwalniać emocje i oswajać się z lękami. Wszystkie baśnie i bajki, te znane i nieznane, tradycyjne i terapeutyczne uwrażliwiają dzieci na los innych, uczą tolerancji, empatii, rozwijają wyobraźnię i fantazję, ale także przestrzegają przed niepożądanymi zachowaniami.

Poprzez program autorski chcemy, kierować się słowami Walta Disneya „Rób, to co robisz, tak dobrze, by ludzie chcieli zobaczyć to ponownie i przyprowadzić przyjaciół”.

 

                                                                                                                             II.            ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program autorski „Walt Disney bawi i uczy” adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Na jego realizację przewidziano 10 spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące dwie lub trzy jednostki  lekcyjne, średnio raz w miesiącu. Program nie wymaga dużego nakładu finansowego, można go realizować w każdej sali lekcyjnej i w każdym innym miejscu. Treści zostały dostosowane  do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów. W programie prezentowane są znane teksty bajek Walta Disneya. Głównym założeniem programu jest stymulacja rozwoju intelektualnego i emocjonalnego u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Układ treści programowych ma charakter otwarty, a zaprezentowane scenariusze zajęć są jedynie propozycjami, które można poszerzać i modyfikować w miarę nabywania przez uczniów nowych wiadomości i umiejętności. Program „Walt Disney bawi i uczy” zawiera szczegółowe zagadnienia i sposoby ich realizacji. Zawiera również informacje o preferowanych metodach i formach pracy sprzyjających osiąganiu zamierzonych celów, przewidywane osiągnięcia dzieci, a także sposoby ewaluacji. Głównym źródłem wiedzy uczniów będą ich osobiste doświadczenia zdobywane podczas poznawczej i twórczej aktywności. Dobór form i metod pracy cechuje duża różnorodność, tak, by dzieci mogły pracować w sposób ciekawy i kreatywny. Ważnym punktem programu jest, aby zajęcia pobudzały ciekawość poznawczą uczniów. Można to osiągnąć dzięki prowadzeniu zajęć w sposób nietuzinkowy:

- zapewnienie wygodnej pozycji ciała np. ułożenie się na dywanie,

- stworzenie miłego nastroju poprzez zapalenie świeczki, przyciemnienie sali,   zapalenie świeczki,

- utrzymywanie kontaktu wzrokowego,

- czytanie lub mówienie zróżnicowanym głosem,

- utrzymanie specjalnej atmosfery po skończonym czytaniu baśni lub bajki,

- danie uczniom możliwości wyrażania własnych uczuć, emocji i wrażeń,

- zapewnienie możliwości kontynuowania bajki przez zmianę jej zakończenia lub rozbudowanie akcji.

- dostarczenie wrażeń z obejrzenia bajki


Praca z bajką odbywać się będzie głównie w grupie.

 

 

 

                                                                                                                                               III.            CELE PROGRAMU

Głównym celem programu wychowawczo-czytelniczego „Walt Disney bawi i uczy” jest wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci niepełnosprawnych umysłowo oraz propagowanie czytelnictwa. Ponadto program ma na celu modelowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych. Ma wyzwalać uczucia szczęścia i radości w kontakcie z bajką. Ma wzbogacać wiedzę dziecka o świecie i budować pozytywny obraz własnego „ja” w obliczu problemów. Kolejnym celem jest wyposażenie uczniów w umiejętności relaksacyjne i radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy niepożądanych emocji innych oraz kontrolowania swoich zachowań. Program przewiduje także umożliwienie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny, zdobywanie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym. Ważne jest również to, aby dostarczać przykładów i doświadczeń w rozwiązywaniu różnych sytuacji konfliktowych za pomocą kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. Program ma nauczyć wszystkich uczniów kreatywności i umożliwić ekspresję, ma wspierać działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności. Ma kształtować u dzieci umiejętność koncentracji uwagi, a także uczyć formułować poprawne budowanie wypowiedzi.

 

                                                                                                                                  IV.            OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Oczekujemy, że po wdrożeniu programu uczniowie będą lepiej rozwijać się intelektualnie i emocjonalnie oraz będą zachowywać się w sposób akceptowany społecznie. Nauczą się pozbywania negatywnych emocji i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Będą otwarci na świat i na zdobywanie nowych doświadczeń, a każdy z nich chętnie będzie sięgać po różnego rodzaju lekturę. Otwarcie będą mówić o swoich problemach, poznają i doświadczą  różnorodnych sposobów komunikowania się, a sytuacje konfliktowe będą rozwiązywać za pomocą kompromisów. Uczniowie wykształcą w sobie pozytywną samoocenę i będą potrafić korzystać z technik relaksacyjnych w sytuacjach stresowych. Rozwiną własne możliwości twórcze, wyobraźnię i pomysłowość. Będą koncentrować się na wykonywanych zadaniach i poprawnie budować swoje wypowiedzi wzbogacając przy tym zasób słownictwa.

 

                                                                                                                                 V.            METODY I FORMY PRACY

Program zakłada wykorzystywanie następujących metod:

- podające (oparte na słowie) – opowiadanie, wyjaśnianie, opis,

- problemowe (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy) – dyskusja, burza  mózgów, metoda sytuacyjna,

- eksponujące (oparte na obserwacji) – inscenizacje, dramy, impresje ruchowe, muzyczne,

- praktyczne (oparte na działaniu),

między innymi:

- Metoda Storyline – zwana inaczej metodą opowieści wychowawczej, metodą tematu lub metodą szkocką – opowieść wyznacza główną linię zajęć, pobudza do samodzielnego działania, rozwija pamięć i myślenie, wyzwala aktywność przy czym aktywność dziecka musi być większa od aktywności nauczyciela.

- Metoda W.Sherborne – zastosowanie ćwiczeń ruchowych wspomagających rozwój całego ciała, przez zabawę dwójkami, trójkami i w grupie.

- Metoda K. Orffa i R. Labana – rozwijanie wrażliwości słuchowej, koordynacji słuchowo - wzrokowo-ruchowej. Rozładowywanie napięcia emocjonalnego i lęku przy muzyce poprzez samoekspresję.

- Gimnastyka Mózgu Dennisona – uczenie się poprzez ruch. Ćwiczenia z gimnastyki mózgu, ćwiczenia relaksujące i stabilizujące układ nerwowy.

- Metoda wizualizacji – ćwiczenia aktywizujące wyobraźnię twórczą. Polegają na tworzeniu barwnych spostrzeżeń w wyobraźni dziecka, poprzez zachęcanie do snów w rzeczywistości. Zastosowanie elementów relaksu i muzyki a także aromaterapii.

- Zabawy rozwijające twórcze myślenie – pedagogika humoru, pantonima, dopowiadanie dalszego ciągu bajek oraz inne formy samodzielnej aktywności dzieci.

- Zajęcia artystyczne – ćwiczenia artystyczne, np. malowanie dłońmi, wydzieranki, wycinanki, lepienie.

- Rozmowa z pacynką – wprowadzenie postaci pacynki, która towarzyszy dzieciom na zajęciach.

- Przedstawienia kukiełkowe – wspólne wykonywanie z różnych materiałów zestawów kukiełkowych występujących w znanych bajkach. Tworzenie przedstawień kukiełkowych lub ich fragmentów.

- Zaczarowany dywan – zajęcia na dywanie. Dziecko siada na zaczarowanym dywanie, zamyka oczy i opowiada krótki fragment wymyślonej bajki. Następnie opuszcza dywan i siada na nim kolejne dziecko,  które opowiada dalszy ciąg bajki.

- Bajkowa postać – dzieci zamykają oczy, oddychają głęboko, następnie wyobrażają sobie, że są jakąś bajkową postacią. Kolejnym krokiem jest narysowanie tej postaci.

- Bajkowe barwy – przedstawienie bajkowej postaci wyłącznie za pomocą barw.

- Ilustrowanie bajki – układanie bajki za pomocą obrazków.

- Ilustracja do bajki – dzieci rysują ilustrację do dowolnej bajki. Następnie grupa odgaduje tytuł.

- Co tu nie pasuje? – dzieci wykonują ilustrację do zaproponowanej przez nauczyciela bajki. Zadanie polega na narysowaniu humorystycznej ilustracji, która nie pasuje do podanej bajki.

- Bajka w butelce – Nauczyciel zaczyna opowiadać bajkę, a dzieci kończą treść poprzez dopowiadanie kolejnych zdań. Całość zwinięta zostaje w rulon i spoczywa w butelce.

- Bajka z plasteliny – dzieci otrzymują plastelinę za pomocą, której formują dowolne postacie z bajki.

- Obrazek z kłębka wełny – dzieci w grupach pracują z kłębkiem wełny. Podają sobie wełnę jednocześnie każdy przy tym tworzy rysunek odpowiedni do danej bajki.

- Bajkowe krainy – praca w grupach polegająca na wspólnym malowaniu baśniowej krainy np. na szarym papierze lub płótnie.

W programie wykorzystane zostaną następujące formy pracy:

- indywidualna,

- zespołowa,

- grupowa.

 

                                                                                                         VI.            STOSOWANE ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Do realizacji programu przydatne będą następujące środki dydaktyczne:

- różne bajki Walt Disney,

- różnorodne rekwizyty i przedmioty,

- pacynki, marionetki, kukiełki,

- rysunki i ilustracje do bajek,

- różnorodne materiały i narzędzia do prac plastycznych,

- szarfy i chusty,

- magnetofon, płyty z muzyką relaksacyjną,

- „czarodziejski dywan”.

 

                                                                                                           VII.            SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany w oparciu o:

- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela,

- oglądanie przez uczniów teatrzyków kukiełkowych, inscenizacji,

- wspólne rozmowy na temat najważniejszych wątków bajek, postępowania bohaterów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pokonywania przeszkód czy barier,

- rozmowa, dyskusja na temat różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, które wynikły w  bajkach,

- inscenizowanie przez uczniów wybranych fragmentów bajek,

- wyrażanie swoich emocji poprzez różną działalność plastyczną,

- wykonywanie prostych kukiełek,

- układanie fragmentu lub zmiana zakończenia baśni czy bajki według pomysłów uczniów,

- słuchanie bajki ilustrowanych muzyką,

- wyrażanie ekspresji poprzez ruch, taniec i muzykę,

- układanie własnych bajek,

- wykonywanie ilustracji do bajek,

- oglądanie bajek na rzutniku,

- nauka piosenek z bajek.

 

                                                                                                                                                   VIII.            EWALUACJA

Ewaluacja zostanie przeprowadzona na podstawie obserwacji zachowań uczniów podczas zajęć, a także na podstawie rozmów z nimi i analizie treści prac uczniowskich. Ponadto dwukrotnie w ciągu roku odbędzie się spotkanie literackie sprawdzające znajomość poznanych  bajek. Z nauczycielami uczącymi w danej klasie zostanie przeprowadzony wywiad na temat sposobu przeprowadzenia zajęć i na temat emocji jakie towarzyszyły dzieciom po spotkaniu.

Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian i modyfikacji w programie.

                                                                                                                                                    IX.            BIBLIOGRAFIA

 

1. Prosiaczek i przyjaciele, 2003 r.

2. Księga Dżungli, 1967 r.

3. Mickey, Donald i Gofy, Trzej muszkieterowie, 2004 r.

4. Przygody Kubusia Puchatka, 1977 r.

5. Gdzie jest Nemo?, 2003 r.

6. Zakochany Kundel, 1995 r.

7. 101 dalmatyńczyków, 1961 r.

8. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, 1937 r.

9. Ratatuj, 2007 r.

10. Wakacje: żegnaj szkoło, 2001 r.

 

 

Treści programowe - rok szkolny 2017/2018

 

L.p

Tytuł bajki

Czas realizacji

1.

Prosiaczek i przyjaciele

Wrzesień

2.

Księga Dźungli

Październik

3.

Mickey, Donald i Gofy

Listopad

4.

Kubuś Puchatek – czas prezentów

Grudzień

5.

Gdzie jest Nemo?

Styczeń

6.

Zakochany Kundel

Luty

7.

101 dalmatyńczyków

Marzec

8.

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków

Kwiecień

9.

Ratatuj

Maj

10.

Wakacje: żegnaj szkoło

Czerwiec

 

 

Odsłony: 972