Program edukacyjny "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Opublikowano: piątek, 15, wrzesień 2017

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy

w Szamotułach

 

Program edukacyjny  

Pierwsza pomoc przedmedyczna


Opracowały:

Natalia Dera
Hanna Wojciechowska

 

 

 

Spis treści:

1. Wstęp.

 

2. Charakterystyka programu edukacyjnego.


3. Cele programu edukacyjnego.

4. Metody, formy i środki realizacji programu.

5. Treści kształcenia i wychowania.

6. Ewaluacja programu.

7. Harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018 

1. Wstęp.

 

         Pierwsza pomoc to nic innego, jak określone, natychmiastowe czynności, wykonywane przed przyjazdem karetki pogotowia, w celu ratowania zdrowia,
a często i życia drugiej osoby. Pierwsze sekundy, minuty są niezwykle ważne
i nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Dlatego tak istotne jest aby od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci pewne schematy, które w przyszłości mogą ocalić komuś zdrowie, a nawet i życie. Nigdy nie wiadomo, kiedy i w jakim stopniu posiadana przez nas wiedza może się przydać. Dlatego warto uwrażliwiać dzieci na różne sytuacje, zachowania, czy też schematy działań,
a także kształtować postawę aktywnego działania w sytuacji zagrożenia życia. Ponadto należy zwrócić uwagę, że dzieci w wieku szkolnym w łatwy sposób zapamiętują podane im informacje. Dodatkowo wszelkie działania praktyczne, które niejako urozmaicają zajęcia, łatwo zostają przez dzieci przyswojone. Systematyczność tego typu działań dodatkowo wpływa korzystnie na przyswojenie przekazywanej wiedzy.

         Zadaniem szkoły jest między innymi: edukacja, wychowanie oraz opieka nad uczniami, przekazywanie im wiedzy niezbędnej w dorosłym życiu, wiedzy, która czasem może okazać się bardzo cenną, gdyż może uratować zdrowie,
a nawet i życie drugiej osoby. W ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. czytamy, że system oświaty ma za zadanie „ (…) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach i placówkach” , a także „upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych”. (
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985
i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292, Art. 1, pkt. 10 i 16).

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Charakterystyka programu edukacyjnego.

 

         Uczniowie objęci programem:

-       uczniowie szkoły podstawowej specjalnej;

-       uczniowie szkoły podstawowej dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną;

-       uczniowie gimnazjum specjalnego;

-       uczniowie gimnazjum dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną;

-       uczniowie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

         Nauczyciele odpowiedzialni za realizację niniejszego programu:

-       Natalia Dera;

-       Hanna Wojciechowska.


Współpraca z wychowawcami poszczególnych klas w celu realizacji zagadnień zawartych w niniejszym programie.

 

         Czas realizacji programu:

-       wrzesień 2017 r. - czerwiec 2018 r.

-       co najmniej dwa spotkania w semestrze dla każdej klasy;

-       podsumowanie programu na spotkaniu całej społeczności szkolnej
w drugiej połowie czerwca.

 

         Prezentacja działań z realizacji niniejszego programu:

-       notatki wraz ze zdjęciami umieszczone na stronie szkoły, jak i na profilu szkoły na Facebooku;

-       prace uczniów, zdjęcia z zajęć, artykuły medyczne umieszczone na gazetce szkolnej;

-       prezentacja krótkich filmików instruktażowych wykonanych przez uczniów starszych klas podczas spotkania kończącego.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cele programu edukacyjnego.

 

 

Cele główne:

-       Kształtowanie postaw dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
jak i o zdrowie i bezpieczeństwo innych osób.

-       Kształtowanie prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

-       Rozwijanie wiedzy i nabywanie praktycznych umiejętności związanych
z udzielaniem pierwszej pomocy.

 

Cele szczegółowe:

-       uczeń zna zasady pierwszej pomocy i wie, jak jej udzielać;

-       uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, podczas ferii zimowych oraz wakacji;

-       uczeń wie, jak unikać sytuacji zagrażających życiu;

-       uczeń wie, jakie podstawowe elementy zawiera apteczka, wie do czego służą i potrafi ich prawidłowo użyć w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

-       uczeń wie, jak ważne jest jego własne bezpieczeństwo podczas ratowania innej osoby;

-       uczeń wie z jakich elementów składa się łańcuch przeżycia;

-       uczeń zna numery alarmowe poszczególnych służb ratowniczych;

-       uczeń potrafi wezwać pomoc;

-       uczeń potrafi sprawdzić stan osoby poszkodowanej;

-       uczeń potrafi udrożnić drogi oddechowe, sprawdzić czy osoba poszkodowana oddycha,  ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej;

-       uczeń potrafi prawidłowo wykonać wdechy ratownicze oraz uciśnięcia klatki piersiowej na manekinie;

-       uczeń wie, w jaki sposób opatrzyć ranę;

-       uczeń wie, co zrobić aby zatamować krew z nosa;

-       uczeń wie, co zrobić, gdy ktoś się poparzy.

 

 

 

 

 

 

 

4. Metody, formy i środki realizacji programu.

 

Metody pracy:

-       podane metody pracy należy dostosować do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;

-       metody podające (pogadanka, opis, wyjaśnienie, opowiadanie);

-       metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia praktyczne);

-       metody eksponujące (film);

-       metody problemowe ( inscenizacja, burza mózgów, metody aktywizujące)

 

Formy pracy:

-       indywidualna;

-       grupowa;

-       zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:

-       prezentacje zawierające dane zagadnienia związane z pierwszą pomocą;

-       apteczka i jej wyposażenie;

-       manekiny do pierwszej pomocy;

-       filmy instruktażowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Treści kształcenia i wychowania.

 

Podczas zajęć realizowane będą następujące treści kształcenia i wychowania, zgodne z podstawą programową dla poszczególnych typów szkół:

 

Dbałość o zdrowie:

-       kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z higieną i własnym bezpieczeństwem;

-       profilaktyka prozdrowotna;

-       kształtowanie prawidłowych postaw związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

 

Dbałość o bezpieczeństwo:

-       kształtowanie i rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych oraz unikania zagrożeń;

-       kształtowanie zasad związanych z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym, z bezpiecznymi feriami oraz wakacjami;

-       kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy;

-       poznawanie i korzystanie z ważnych numerów alarmowych;

-       wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się różnymi urządzeniami w domu i w szkole;

-       kształtowanie umiejętności unikania oparzeń i zachowania się w sytuacji, gdy już do tego doszło;

-       kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności;

-       kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z nosa;

-       kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranienia;

-       poznanie podstawowych środków opatrunkowych zawartych
w apteczkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ewaluacja programu.

 

Ewaluacja niniejszego programu opierać się będzie na:

-       obserwacji uczniów, ich zachowań podczas zajęć, a także podczas działań praktycznych;

-       analizie prac uczniów, ich podejścia i zaangażowania w wykonywanie powierzonych działań;

-       analizie oceny wystawionej przez uczniów ( krótka ankieta zbiorowa dla starszych uczniów po zakończonym bloku tematycznym; ocena wyrażona   poprzez odpowiednie buźki jako forma informacji zwrotnej od młodszych uczniów).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018


 

Tematyka

Sposób realizacji

Termin

1

Bezpieczeństwo

- poznanie i kształtowanie zasad bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy;

- kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu – scenki
z udziałem uczniów;

- rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych  - analiza filmiku, ilustracji;

- poznanie środków opatrunkowych niezbędnych w apteczkach – dopasowywanie odpowiednich środków opatrunkowych do danej sytuacji

- rozmowa ze szkolną higienistką na temat higieny i bezpieczeństwa.

- przygotowanie gazetki z pracami uczniów na temat dbania o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy – praca plastyczna wykonana przez uczniów

- alarm przeciwpożarowy – omówienie drogi przeciwpożarowej, zachowania się podczas alarmu przeciwpożarowego, zaznajomienie się z sygnałem przeciwpożarowym.

Wrzesień-październik 2017 r.

2

Ocena przytomności, wzywanie pomocy, pozycja boczna

- poznanie/ przypomnienie numerów alarmowych;

- kształtowanie umiejętności sprawdzenia przytomności osoby poszkodowanej-działania praktyczne uczniów;

- kształtowanie postawy wzywania pomocy, gdy nie ma nikogo w pobliżu – praktyczne działanie uczniów;

- kształtowanie schematu wzywania pomocy przez telefon – scenki, praktyczne działanie uczniów;

- kształtowanie umiejętności ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej

- poznanie/przypomnienie elementów łańcucha przeżycia – praca plastyczna.

Listopad - grudzień 2017r.

3

 Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

- kształtowanie umiejętności wykonania wdechów ratowniczych oraz uciśnięć ratowniczych na manekinach – działania praktyczne uczniów; nagrywanie krótkich filmików instruktażowych przez starszych uczniów;

- spotkanie i rozmowa z ratownikiem medycznym na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Styczeń 2018r.

4

Bezpieczne ferie

- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas ferii – rozmowa
z uczniami; analiza filmików, ilustracji, wykonanie prac plastycznych;

- bezpieczne ferie – gazetka z pracami plastycznymi uczniów.

Luty 2018 r.

5

Utrata przytomności

- poznanie przyczyn utraty przytomności- scenki, analiza filmików;

- kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji utraty przytomności – scenki, praktyczne działanie uczniów.

 

Marzec 2018r.

6

Skaleczenia
i krwotoki
z nosa

- poznanie przyczyn krwotoków z nosa – analiza ilustracji;

- kształtowanie umiejętności zachowania się względem poszkodowanego, który ma krwotok z nosa – działania praktyczne uczniów;

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz prawidłowego używania przedmiotów obecnych
w szkole – rozmowa, analiza ilustracji, praca plastyczna

- kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy niewielkich skaleczeniach – działania praktyczne.

Kwiecień - maj 2018r.

7

Bezpieczne wakacje

- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacji
i rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji – rozmowa, filmiki, analiza ilustracji;

- spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej/policji na temat bezpieczeństwa podczas wakacji;

- wykonanie pracy plastycznej na temat bezpiecznych wakacji i stworzenie z nich gazetki;

- poznanie skutków oparzeń/oparzeń słonecznych oraz sposobów ochrony przed oparzeniami/oparzeniami słonecznymi.

Czerwiec 2018r.

 

Odsłony: 1079