Projekt edukacyjny "Wielokulturowość. Dawne Szamotuły w święto Purim"

Opublikowano: sobota, 08, kwiecień 2017

edukacyjnyProjekt edukacyjny pt.: „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość.  Szamotuły w święto Purim”

 

Czas realizacji: 16.03.2017 r. – 7.04.2017 r.

Uczestnicy: wszystkie klasy

Odpowiedzialny: Natalia Sobczak

 

Cele:

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat miasta Szamotuły i jego historii,

- poznanie historii  Żydów mieszkających w Szamotułach,

- poznanie kultury żydowskiej,

- aktywny udział w zbieraniu informacji na temat szamotulskich Żydów,

- nabywanie umiejętności tworzenia lapbooków.

 

Metody:

Oparte na słowie – pogadanka, wykład,

Eksponujące – wystawa, film,

oparte na praktycznej działalności uczniów – stacje zadaniowe, analiza źródeł historycznych,

aktywizujące – gra terenowa,

 

Formy:

Grupowa jednorodna i zróżnicowana,

 

Środki:

prezentacja multimedialna, przybory plastyczne i techniczne, film, mapa, trasa spaceru, muzyka klezmerska,

 

 

Zaplanowane działania:

 

1.      Spotkanie 16.03.2017 r. pt. Dawne Szamotuły w święto Purim:

a.       Powitanie uczestników,

b.      Przedstawienie pojęć wielokulturowość, dziedzictwo; wprowadzenie do tematu zajęć.

c.       Prezentacja multimedialna o tym, czym jest judaizm, gdzie mieszkają Żydzi
 i o Jerozolimie.

d.      Zadania dla klas:

·         Dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów,

·         Praca w zespołach nad wykonaniem zadań – przedstawienie na plakacie i w formie materialnej symboli judaizmu i pojęć: menora, mezuza, Gwiazda Dawida, flaga Izraela, strój żydowski, język hebrajski, karnawał – purim, zabawy dzieci żydowskich (drejdle, grzechotki); w trakcie wykonywania zadań muzyka klezmerska,

·         Przedstawienie wyników pracy grup przez przedstawicieli klas: prezentowanie plakatów, przekazywanie zdobytych  informacji społeczności szkolnej, obdarowywanie klas wykonanymi pracami.

·         Odczytanie fragmentu księgi Estery z tradycyjnym zagłuszaniem imienia Hamman.

e.       Purimowy poczęstunek – upieczone przez oddział przysposobienia do pracy hamantasze.

f.       Wykład (kalendarium) na temat historii miasta Szamotuły oraz historii Żydów mieszkających w naszym mieście.

g.      Dawne Szamotuły – porównywanie widoków ze starych pocztówek ze współczesnym obrazem naszego miasta.

2.      Spacer pt. „Ślady szamotulskich Żydów” – termin realizacji 17-31.03.2017 r.

a.       Poruszanie się zgodnie ze wskazówkami, które klasy otrzymały (mapy z różnych lat istnienia miasta, pocztówki przedstawiające stare Szamotuły, informacje ze źródeł historycznych), uzyskiwanie kolejnych wskazówek w różnych miejscach Szamotuł,  

b.      Rozwiązywanie zadań z karty spaceru (pytania i zadania dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów),

c.       Wykonywanie zdjęć określonym miejscom w mieście,

3.      Czytanie bajek żydowskich:

a.       „Jidiszer zoo”, wykonywanie pacynek zwierząt występujących w wierszach; zestawianie żydowskich wierszy z wierszami Jana Brzechwy pt. „Zoo”,

b.      „Płaszcz Józefa” – szukanie symboli kultury żydowskiej na ilustracjach i w tekście; rozwiązywanie zadań interaktywnych „Żydowskie – czyli jakie?” udostępnionych przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

4.      Przygotowanie lapbooków związanych z Żydami w Szamotułach oraz z kulturą żydowską – wybór konkretnego tematu lapbooka przez klasę, zebranie i wybór informacji, wykonanie pracy.

5.      Wystawa w bibliotece szkolnej wykonanych przez uczniów prac, plakatów oraz książek z literatury żydowskiej.

6.      Wystawa na gazetce szkolnej z pocztówek z Szamotułami z lat 1848-1945, kalendarium historii Żydów w Szamotułach oraz zdjęciami ze spacerów klas.

7.      Gazetka pt.: „Echo Dawnych Szamotuł” wykonana podczas zajęć informatyki, zbierająca informacje na temat szamotulskich Żydów, ich historii i kultury.

8.      Lekcja muzealna w Muzeum Zamek Górków pt.: „Szamotulscy Żydzi” (5.04.2017 r.).

9.      Strona internetowa: dawneszamotuly.pl, która służyć ma do wpisywania wspomnień dotyczących starych Szamotuł oraz Żydów tu mieszkujących – uczniowie otrzymali zadanie: zapytaj babcię/dziadka/mamę/tatę, czy pamięta przedstawicieli innych narodowości i wyznań mieszkających dawniej w Szamotułach lub czy zna jakąś historię ich dotyczącą? Zapisz lub nagraj tę historię. Umieść ją na stronie www.dawneszamotul.pl Zachęć znajomych do umieszczania informacji tej na stronie.

10.  Spotkanie podsumowujące (7.04.2017 r.):

a.       Przedstawienie przez klasy lapbooków,

b.      Opowiedzenie o spacerach śladami Żydów, przedstawienie kart z zadaniami oraz prezentacja wykonanych zdjęć,

c.       Prezentacja multimedialna podsumowująca temat pt.: „Ślady Żydów
w Szamotułach”.

d.      Fragmenty filmu pt.: „Polin. Okruchy pamięci” ukazujące społeczność żydowską oraz pozytywny (sentymentalny?) stosunek Polaków do dawnych czasów.

 

 

Odsłony: 734