Program edukacyjno-wychowawczy - "Polubić czytanie"

Opublikowano: niedziela, 09, październik 2016

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła

- Wisława Szymborska

 

 

 

 

PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

 

 

 

POLUBIĆ CZYTANIE

 

 

 

DLA UCZNIÓW Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ kl. I-III

ORAZ  GIMNAZJUM

 

 

 

 

 

mgr Dorota Bulińska
mgr Iwona Milejczak-Jabłońska


Wstęp

          Do głównych zadań szkoły należy stworzenie uczniom optymalnych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie na dalszych etapach kształcenia oraz wyposażenie ich w sprawności językowe. Jedną z dróg pomocnych w realizacji tych celów jest rozwijanie czytelnictwa. Priorytetem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017  również jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych.

          Z doświadczeń nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i z naszych własnych obserwacji wynika, że czytanie nie należy do ulubionych zajęć tych uczniów. Kontakt z tekstem literackim jest dla nich olbrzymim wysiłkiem, a nie przyjemnością. Przyczyniają się do tego trudności związane z techniką czytania. Aby poprawić ten stan, aby „czytanie książek stało się najpiękniejszą zabawą, jaką sobie ludzkość wymyśliła” został stworzony ten program.

 

Założenia programu

          Program autorski „Polubić czytanie” adresowany jest do uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną szkoły podstawowej kl. I-III jako słuchaczy oraz uczniów gimnazjum - czytających.  Jego celem jest terapeutyczna pomoc dziecku w pokonywaniu trudności w czytaniu oraz przełamywaniu niechęci do literatury.

- Program ma na celu pomoc uczniom mającym trudności w  czytaniu,  przełamanie ich obaw i niechęci do czytania. Polega na wizycie w bibliotece szkolnej i wyborze odpowiedniej książki (z pomocą nauczyciela bibliotekarza), przygotowaniu się do czytania i głośnym przeczytaniu książki uczniom z klasy
I-III szkoły podstawowej.

- Jest sposobem rozwijania zamiłowania do czytelnictwa dzieci biorących udział
w programie, upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych, również najprostszą i skuteczną metodą terapeutyczną.

- Jest sposobem aktywizacji uczniów do czynnej działalności w środowisku szkolnym.

Spodziewane efekty programu

- u uczniów z problemami w czytaniu nastąpi poprawa w zakresie techniki, tempa oraz rozumienia tekstu czytanego głośno i po cichu,

- wzrośnie zainteresowanie czytelnictwem,

- uczniowie uzyskają wyższą samoocenę i większą pewność oraz wiarę we własne możliwości w zakresie rozwijania umiejętności czytania.

 

CELE  PROGRAMU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

·        rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych

·        wspieranie rozwoju psychicznego dziecka

·        nauka wartości i odróżniania dobra od zła, rozwijanie wrażliwości moralnej

·        rozwijanie wyobraźni

·        wzbogacanie słownictwa

·        nauka poprawnego mówienia

·        przygotowanie dziecka do /sprawnego/ czytania i pisania

·        nauka myślenia – logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego, refleksyjnego

·        poprawa koncentracji

·        ćwiczenia pamięci

·        rozwijanie zainteresowań

·        poznanie nowych form spędzania wolnego czasu

CELE  PROGRAMU DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM:

·        rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych

·        wdrażanie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

·        przygotowanie do samodzielnego wypożyczania – wyboru książek

·        rozumienie znaczenia książki

·        wzmacnianie poczucia własnej wartości

·        wzbogacanie słownictwa

·        poprawa techniki czytania

·        przełamanie  obaw i niechęci do czytania

·        rozbudzanie opiekuńczości w stosunku do młodszych

SPOSÓB  REALIZACJI, METODY I FORMY PRACY

Sposób realizacji:

·        spotkania czytelnicze raz w tygodniu

·        konkursy pięknego czytania

·        pogadanki

·        zajęcia praktyczne

·        pokazy

·        wspólne oglądanie i omawianie książek dla dzieci

·        systematyczne wypożyczanie książek

·        wystawki tematyczne książek

·        turniej wiedzy dla najmłodszych

Metody:

·        poszukujące

·        problemowe

·        praktycznego działania

 

Formy:

·        indywidualna

·        grupowa

·        zespołowa

 

 

 

EWALUACJA

 

1.     Przeprowadzenie diagnoz głośnego czytania i opracowanie wyników.

2.     Prowadzenie stałych obserwacji.

3.     Rozmowy z rodzicami.

 

 

 

 

Odsłony: 1089