Zasady Działania Szkoły

Organizacja


W skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
- Gimnazjum Nr 2 Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Cykl kształcenia dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach wynosi:
- Szkoła Podstawowa 8 lat (I i II etap edukacyjny)
- Gimnazjum 3 lata do wygaśnięcia w roku szkolnym 2018/2019
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy 3 lata

Dla uczniów szkoły każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przynajmniej o 1 rok nauki.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

 


 

Zasady funkcjonowania szkoły


          Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy jest Starostwo Powiatowe
w Szamotułach. Formalne zasady organizacji i funkcjonowania szkoły zawarte są w statucie szkoły. Organizacja pracy
w szkole ma na celu jednoczenie oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Służy temu ciągłe doskonalenie, wzbogacanie metod pracy i dostosowywanie się do zmieniających się warunków i wymagań współczesnego świata. Tradycyjnym metodom pracy coraz częściej towarzyszą nowe formy przekazu informacji, to jest wykorzystywanie środków multimedialnych. Środki te mają na celu uzupełnianie, ilustrowanie i uatrakcyjnianie programu nauczania. Nauczyciele mając dostęp do nowych źródeł informacji, pomocy dydaktycznych doskonalą swój warsztat pracy. Poszerzają zakres swoich umiejętności również poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach
a także studiach podyplomowych. Wykorzystując zdobytą wiedzę osiągają coraz lepsze efekty w pracy z uczniami, którzy odnoszą sukcesy na szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach. Szkoła wyposażona jest w różnorodne pomoce dydaktyczne. Ma również nowoczesną pracownię komputerową oraz Salę Doświadczania Świata.

 


 

Wizerunek szkoły


          Zespół  Szkół  Specjalnych  im.  Jana  Brzechwy  w  Szamotułach  jest  publiczną  placówką  oświatową
o szczególnym  charakterze,  ponieważ  przeznaczona  jest  dla  uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i wychowawczych. Specyfika naszej placówki wiąże się z dużym zróżnicowaniem działań wynikającym z połączenia pracy szkoły specjalnej oraz klas przeznaczonych dla dzieci z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, to jest klas życia. Ponadto szkoła obejmuje swym działaniem również dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać do naszej szkoły. Uczniowie ci objęci są nauczaniem indywidualnym. Różnorodność tych oddziaływań nakłada na wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły określone wymagania. Podstawowym wymogiem są odpowiednie kwalifikacje, profesjonalizm, odpowiedzialność i przede wszystkim wysoki poziom świadomości zróżnicowanych potrzeb naszych uczniów
         Placówka nasza w sposób harmonijny realizuje właściwą sobie funkcję dydaktyczną, wychowawcza
i opiekuńczą. Najistotniejszym dla nas celem jest możliwie najlepsze przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, zgodnego z przyjętymi w nim normami i wartościami. Wiąże się to w sposób istotny z umiejętnością dokonywania właściwych wyborów i ponoszenia ich konsekwencji, a więc z pewną samodzielnością myślenia i działania w otaczającej rzeczywistości.
         W naszej szkole uczy się około 100 uczniów. Jest to więc placówka niewielka, co jednak nie jest jej minusem z wielu względów. Wszyscy w szkole, zarówno uczniowie jak i nauczyciele doskonale się znają, nikt nie jest tu anonimowy. A funkcjonowanie obok siebie uczniów o różnorodnych deficytach, problemach oraz sprzężonych niepełnosprawnościach (intelektualnej i ruchowej) wykształca w nich tolerancję, wrażliwość, chęć niesienia pomocy i otwarcie na potrzeby i oczekiwania innych.
        Bardzo istotne jest uzmysłowienie uczniom konieczności nieustającej pracy nad sobą, doskonalenia
i zdobywania nowych umiejętności zgodnie z wymaganiami, które niesie zmieniająca się rzeczywistość. W szkole, oprócz nauczycieli, pracują również: rehabilitant, logopeda i psycholog, których fachowa pomoc jest niezbędna dla pełnego i wartościowego rozwoju naszych uczniów. Tylko wielokierunkowość oddziaływań gwarantuje ich efektywność. Współdziałanie i ścisła współpraca wszystkich pracowników szkoły jest gwarancją powodzenia
i stwarzania uczniom optymalnych warunków rozwoju.