Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019

Opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2018

Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy w Szamotułach

 

 

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych

na rok szkolny 2018/2019


 

Obszar: Bezpieczeństwo

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,

 Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

 

Organizacja alarmów przeciwpożarowych, zapoznanie uczniów z instrukcją postępowania w razie zagrożenia bezpieczeństwa, zapoznanie z drogami ewakuacji oraz miejscami zbiórek

B. Myczkowska

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja spotkań ze Przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej

B.  Myczkowska

Raz w ciągu roku

Następstwa lekkomyślności, brawury. Ostrożność  w kontaktach z nieznajomymi bezpośrednich  i  przez   nośniki  elektroniczne: pogadanki, materiały  instruktażowe.

Wychowawcy,

Cały rok

Utrwalenie znajomości służb powołanych do niesienia pomocy oraz numerów alarmowych właściwych dla sytuacji zagrożeń. Zapoznanie  z podstawowymi  elementami  pierwszej pomocy.

Wychowawcy,

 

Cały rok

 

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa, przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i  poznawania świata, klas  lekcyjnych, biblioteki, świetlicy, kuchni i toalet Bieżący instruktaż bezpieczeństwa podczas lekcji techniki oraz zajęć gospodarstwa domowego

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia

 

Cały rok

 

Przygotowanie do bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

Wpajanie zasad związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy podczas zajęć w kuchni, na przerwach, w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas wycieczek i wyjść szkolnych.  Aktywny udział w alarmie przeciwpożarowym.

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele Oddziałów Przysposabiających do Pracy,  B. Myczkowska

Cały rok

Organizacja opieki  nad uczniami  w  czasie wolnym

Zapewnienie opieki i zorganizowanie zajęć dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.

Koordynowanie sprawnego dowozu uczniów, przestrzeganie regulaminu dowozu

 

Nauczyciele świetlicy

Cały rok

Przygotowanie do bezpiecznego  poruszania się po drogach,  korzystania ze środków komunikacji

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

 

Wyrabianie nawyku przestrzegania elementarnych przepisów bezpieczeństwa na drogach publicznych.

pogadanki, warsztaty ,wykonywanie pomocy dydaktycznych.

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

 

Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po szkole.

pogadanki, dyżury, gry i zabawy dydaktyczne,  drama.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

1. Realizacja programu „Moje bezpieczeństwo”

Agnieszka Człapka

Elżbieta Świątek

Cały rok

2. Realizowanie programu „Jestem bezpieczny na drodze.

Wychowawcy klas I-III Szkoły Podstawowej

Cykliczne cały rok

3. Pokazy, zabawy edukacyjne, gry i ćwiczenia  praktyczne  utrwalające zasady prawidłowego użytkownika ruchu drogowego.

Wychowawcy

Cały rok

4. Organizacja „Dnia Ofiar wypadków komunikacyjnych”

A. Człapka

październik

Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

 Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek szkolnych oraz imprez integracyjnych.

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

 

Udział w policyjnych konkursach plastycznych „Odblaskowo-bezwypadkowo” i „Bezpieczna zima pierwszaków”.

Wychowawcy

I semestr

Spotkania z Policjantami - utrwalanie znajomości zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

Pedagog szkolny

I semestr

Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w razie zagrożenia terrorystycznego

Pedagog szklony

Wychowawcy wszyscy nauczyciele

Cały rok

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia rozwijające komunikatywność

Cały rok

 

Uświadamianie zagrożeń wynikających z użytkowania elektronicznych komunikatorów ( np. ładowarki itp.) w bliskim zasięgu naszego organizmu ( np. zasypianie w bliskiej odległości przy tego typu urządzeniach )

Wychowawcy

Cały rok

Kontrolowanie oraz zabezpieczenie dostępu do stron internetowych przeznaczonych dla dorosłych na komputerach szkolnych. Prowadzenie pogadanek  z uczniami i rodzicami na temat bezpieczeństwa w Internecie.

Wychowawcy

A. Człapka

E. Świątek

Cały rok

Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie
i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, ograniczone zaufanie w sieci .

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia rozwijające komunikatywność

Cały rok

Respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;

Kształtowanie krytycznego odbioru treści przekazywanych przez media – doskonalenie umiejętności wartościowania programów .

 

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia rozwijające komunikatywność

Cały rok

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

 

Organizacja „Dnia Bezpiecznego Internetu”

Wychowawcy,

 Pedagog szkolny

Agnieszka Człapka

Elżbieta Świątek

Cały rok

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia rozwijające komunikatywność, Pedagog szkolny

Cały rok

Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki, zabawy i pracy.

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych,

 

 

Zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym:

Współpraca z policją, kuratorami, Sądem Rodzinnym, Rodzicami

 

Pedagog szklony wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizowanie spotkań dla rodziców potrzebujących  wsparcia w kwestiach  wychowawczych rozmowy, instruktaż , porady, warsztaty

Pedagog szkolny

Cały rok

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Przeciwdziałanie agresji słownej i czynnej. Ograniczanie hałaśliwych zachowań uczniów.

Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
i mediacji.(Warsztaty, pogadanki, zabawy integracyjne)

Wychowawcy Pedagog szkolny

nauczyciele

Cały rok

Budowanie pozytywnej atmosfery.

Imprezy integracyjne, spotkania klasowe, wycieczki

Wychowawcy Pedagog szkolny

nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie  pomocy  pedagogicznej  dzieciom  z dysfunkcjami  społecznymi, będącymi  
w trudnej  sytuacji .

Wychowawcy Pedagog szkolny

Cały rok

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Współpraca z Poradnią Uzależnień

Plakaty, filmy edukacyjne, ulotki informacyjne o tematyce profilaktycznej, gazetki tematyczne

Wychowawcy Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

Wychowawcy Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Wychowawcy Pedagog szkolny

Cały rok

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Wychowawcy, Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się
w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Wychowawcy, Pedagog szkolny

Cały rok

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Wychowawcy, Pedagog szkolny

Cały rok

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Pogadanki, warsztaty na lekcjach wychowawczych

Wychowawcy, Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz
z zachowaniami agresywnymi.

Pogadanki, warsztaty na lekcjach wychowawczych

Wychowawcy, Pedagog szkolny

 

Cały rok

 

 

„Dzień życzliwości”

N. Sobczak  A.WolińskaKrusicka

21.11.2017


 

Obszar: zdrowie

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Przypomnienie podstawowych zasad dbania o zdrowie własne i innych osób, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowiu – rozmowy z uczniami, zachęcanie uczniów do brania udziału
w konkursach propagujących higienę osobistą. Spotkania z higienistką szkolną na temat dbania o własne zdrowie, dbania o higienę osobistą, życia w zdrowiu, sposobów na unikanie chorób.

Wychowawcy klas

higienistka szkolna

Cały rok

Wspólne spożywanie śniadań w klasach – nastawienie na zdrowe odżywianie (spożywanie warzyw i owoców).

Wychowawcy klas

Cały rok

Objęcie uczniów będących w złej sytuacji materialnej dożywianiem
– śniadania oraz obiady w szkole.

Wychowawcy klas

Cały rok

Rozwijanie umiejętności przygotowania prostych posiłków, wypieków na szkolne imprezy okolicznościowe w ramach zajęć technicznych. Dyżury
w charakterze pomocników podczas przygotowywania II śniadania oraz obiadu dla uczniów szkoły.

Wychowawcy klas

Nauczyciele techniki

Wychowawcy oraz  nauczyciele Oddziałów Przysposobienia do Pracy

Cyklicznie, cały rok

Dbamy o zęby – nauka prawidłowego mycia zębów, ich fluoryzacja.

Wychowawcy klas,

higienistka szkolna

Cyklicznie, cały rok

Program „Warzywa i owoce w szkole” i „Szklanka mleka” - promowanie zdrowego odżywiania się, spożywanie warzyw, owoców oraz picie mleka do II śniadania.

Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej

Cały rok

Realizacja ogólnopolskiego programu „Żyj smacznie i zdrowo”

A.  Piątkowska

Luty - marzec

Realizacja programu „Stawiam na zdrowie” dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W ramach tego programu:
- wizyty u stomatologa.

 H. Wojciechowska, wychowawcy klas

Cały rok

Hodowla warzyw i przypraw w szkolnym ogródku.

Wychowawcy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Cały rok

Przygotowywanie przetworów warzywno – owocowych na potrzeby zajęć kulinarnych.

Wychowawcy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Cały rok

Realizacja programu „W magicznej kuchni Cecylki Knedelek” - zajęcia integrujące młodszych uczniów ze starszymi kolegami i koleżankami
z Oddziałów Przysposabiających do Pracy. Wspólne przygotowywanie dań
z książki.

Wychowawcy Szkoły Podstawowej oraz wychowawcy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Cały rok

Kształtowanie postaw pro-ekologicznych – zbieranie makulatury, baterii, nakrętek. Udział w „Sprzątaniu świata”, w „Dniu Ekologicznym”.

E. Brzeźniak, , wychowawcy klas

Cały rok

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego
i zdrowego stylu życia w ramach następujących aktywności:

-        organizowanie konkurencji sprawnościowych,
plastyczno – technicznych

-        organizowanie Wielkopolskiego Mityngu Pływackiego;

-        organizowanie Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych
w Szamotułach;

-        udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Olimpiad Specjalnych;

-        organizowanie Dnia Sportu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”;

-        wspomaganie uczniów z zaburzeniami ruchowymi poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej;

-        wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy poprzez prowadzenie zajęć z terapii logopedycznej.

 

Wszyscy nauczyciele


 M. Chałupka

 M. Chałupka

M. Chałupka
V. Włodarczyk
M. Chałupka

M. Majewski

M. Luck

 

Wrzesień


Listopad
Maj

Cały rok
Czerwiec
Cały rok


Cały rok

Kształtowanie umiejętności do kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz wszechstronny rozwój ucznia poprzez organizowanie różnych kółek zainteresowań

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

Cały rok

Współpraca z instytucjami promującymi zdrowy styl życia.

Pedagog szkolny

H. Wojciechowska

Cały rok

Propagowanie czytelnictwa – broszury, książeczki, czasopisma na temat zdrowego stylu życia.

Wszyscy nauczyciele; nauczyciel bibliotekarz –

D. Bulińska

Cały rok

Uświadomienie młodzieży zagrożeń współczesnego świata oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie poprzez:

-        tworzenie spektakli obrazujących ważne tematy i sytuacje z życia młodych ludzi;

-        współpracę ze specjalistami, z instytucjami w tym z Poradnią Uzależnień;

-        zapoznanie rodziców z możliwościami leczenia młodzieży;

-        rozmowy z uczniami na temat zgubnych skutków zażywania narkotyków, palenia papierosów, zażywania dopalaczy, picia alkoholu, nadmiernego picia napojów energetycznych;

-        zapoznanie uczniów z procedurami w razie zagrożenia terrorystycznego;

-        tworzenie gazetek profilaktycznych, oglądanie filmów edukacyjnych, filmów profilaktycznych na zajęciach;

-        kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i poszukiwania pomocy.

Wszyscy nauczyciele; pedagog szkolny

Cały rok

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowanie ograniczeń
i niedoskonałości – na każdym kroku, w trakcie zajęć.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Realizacja programu „Pierwsza pomoc przed medyczna”.

Spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego.

N. Dera

H. Wojciechowska

Cały rok

Profilaktyka chorób zakaźnych, chorób przenoszonych drogą płciową

G. Wolińska, 

B. Myczkowska

Wychowawcy klas PDP oraz Gimnazjum

Cały rok

Profilaktyka chorób XXI wieku – cukrzycy

Spotkania z diabetykami oraz kołem seniora

 N Halaburda-Bździel

listopad

Planowanie rodziny – odpowiedzialne rodzicielstwo

G. Wolińska

B. Myczkowska

Wychowawcy klas PDP oraz Gimnazjum

Cały rok

Udział w konkursach organizowanych instytucje wspierające zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

Nauczyciele wychowawcy

Cały rok

 

Obszar: Relacje

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Organizacja zespołu klasowego:

 Wybór samorządu , przydział funkcji organizacyjnych w klasie.

 Zapoznanie/ przypomnienie regulaminu szkoły i boisk.

Zaznajomienie uczniów ze Statutem szkoły oraz WSO

Wychowawcy

wrzesień

Organizacja samorządu uczniowskiego

Udział w wyborach i pracy samorządu szkolnego.

Wychowawcy

J. Bożyczko

Wrzesień-październik

 

 

 

Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

                

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej

Kształtowanie tolerancji wśród społeczności szkolnej i pozaszkolnej

Konsultacje, pogadanki pedagogiczne, terapia  pedagogiczna dla uczniów z trudnościami wychowawczymi

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Cykliczne  warsztaty, konsultacje  i doradztwo  dla zainteresowanych rodziców . Przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego, wsparcie dla rodziców.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Systematyczna pomoc, wspieranie działań wychowawców w sytuacjach konfliktów pomiędzy rówieśnikami.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wspólne obchodzenie świąt oraz imprez szkolnych i klasowych- integrowanie oddziałów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wykorzystane Sali Poznawania Świata   dla rozwijania  zainteresowań, poprawy  koncentracji, aktywności uczniów ze specyficznymi  problemami.      

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Udział w konkursach szkolnych – zgodnie z terminarzem konkursów szkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Udział w konkursach zewnętrz szkolnych - zgodnie z terminarzem konkursów 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Udział w działaniach pro-ekologicznych na terenie szkoły:

- udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”

- organizowanie całorocznego  konkursu :,, Zbiórka baterii”

- organizowanie zbiórki nakrętek

- umożliwienie selektywnej zbiórki odpadów szkolnych-  plastik i makulatura

Wszyscy nauczyciele

E. Brzeźniak

E. Brzeźniak

E. Brzeźniak

J. Bożyczko,

samorząd uczniowski

 

wrzesień

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wspieranie  działań na  rzecz środowiska  lokalnego

 - organizowanie  pomocy  rzeczowej  dla Schroniska dla zwierząt

B. Myczkowska

 

Rozwijanie  działań  na rzecz  innych  potrzebujących ludzi;

- przeprowadzenie  zbiórki ,,Góra  Grosza”

- uczestniczenie  w zbiórkach charytatywnych

- rozwijanie  wewnątrzszkolnego  wolontariatu- świadczenie pomocy,

- organizowanie wsparcia czy  niespodzianek  dla  młodszych oddziałów,  kolegów potrzebujących

 

J. Bożyczko, samorząd

uczniowski

M. Galanciak

M.Łysiak-Półtorak

 

 

 

Cały rok szkolny

Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową i Biblioteką Publiczną w Szamotułach : Plastyczny konkurs jesienny

D. Bulińska

Cały rok szkolny

Imprezy oraz święta okolicznościowe zgodnie z terminarzem imprez szkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Udział w akcji sprzątania świata.

E. Brzeźniak

październik

Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach- wspólne organizowanie imprez : Artystyczny festiwal „Nasz Świat”,

„Miting Pływacki”, Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

 

G. Wolińska

M. Chałupka

 

czerwiec

listopad/maj

Współpraca z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami: Klub Seniora – „Mikołajki”, „Ostatkowo, ale zdrowo”?

N. Halaburda - Bździel

grudzień /styczeń

Współpraca ze Szkołą Muzyczną w Szamotułach– koncert  uczniów

M.Kurowska

Cały rok

Współpraca z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury - pokazy grup tanecznych

M. Kurowska

Cały rok

Współpraca z Biblioteką Publiczną w Szamotułach – spotkania czytelnicze, konkursy.

N. Halaburda-Bździel

Cały rok

Współpraca z Zamkiem Górków – zwiedzanie wystaw, poznawanie historii regionu, lekcje muzealne, organizowanie podsumowania ,,Moja mała  ojczyzna”

M. Kościnska

Cały rok

Współpraca z Wydziałem  Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony środowiska w Powiecie Szamotulskim- uczestniczenie w konkursach, sponsorowanie nagród, tworzenie comiesięcznej gazetki „Bogactwo przyrody wielkopolski – co mamy cennego”

 

E. Brzeźniak

Cały rok

Współpraca z Zespołem Szkól nr 3 – pomoc organizacyjna  przy Festiwalu ,,Nasz  Świat”, uczestniczenie  woluntariuszy w przeprowadzaniu  niektórych imprez szkolnych i zawodów sportowych

G. Wolinska

A. Wolińska-Krusicka

 

czerwiec

 

"Uśmiech dla Przedszkolaka” – podejmowanie gości z Przedszkola „Miś” z Szamotuł.

N. Halaburda - Bździel

Cały rok

Współpraca z WTZ Szamotuły i Spółdzielnią „Talent” - spotkania  integracyjne 

N. Halaburda - Bździel

Cały rok szkolny

Współpraca z Szkolnym Kołem Caritas działającym przy Z. S.nr 3- niespodzianki  dla naszych uczniów

M. Galanciak

Cały rok szkolny

Współpraca z Sanepidem- udział w  konkursach i szkoleniach

B. Myczkowska

Cały rok szkolny

Współpraca z Kołem Łowieckim „Szarak” i nadleśnictwem Niemieczkowo –udział w konkursach plastycznych i multimedialnych, leśnych spotkaniach

E. Brzeźniak

wiosna

Współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt –zbieranie, organizowanie pomocy rzeczowej  dla podopiecznych

B. Myczkowska

Cały rok szkolny

Udział przedstawicieli szkoły – Pocztu Sztandarowego- w ważnych uroczystościach państwowych w naszym mieście.

M. Kościńska

Cały rok szkolny

Organizowanie wycieczek w ciekawe historycznie i przyrodniczo miejsca naszego regionu.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca z innymi szkołami z powiatu i województwa – konkursy  tematyczne

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Realizowane są planowe spotkania i stały kontakt osobisty bądź telefoniczny z rodzicami

Wychowawcy klas

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Rodzice uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych klas oraz szkoły

 

Wychowawcy klas

dyrektor

wrzesień

.   Rodzice są informowani o wszystkich istotnych sprawach dotyczących uczniów.

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

.    Rodzice decydują o możliwościach korzystania z zajęć dodatkowych przez dzieci.

 

Wychowawcy klas

W miarę potrzeb

    Rodzice mogą korzystać z porad, instruktażu nauczycieli, specjalistów: logopedy, rehabilitanta, nauczyciela przedmiotu, pedagoga szkolnego.

 

Nauczyciele

Specjaliści

Cały rok szkolny

     Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach w zakresie diagnozowania i opiniowania uczniów.

Pedagog  szkolny  jest  do  dyspozycji zainteresowanych  rodziców: organizuje spotkania,  porady, warsztaty .

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Szkoła stara się pomagać uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych (materialnych), umożliwia dożywianie (śniadania, obiady) we współpracy z Opieką Społeczną.

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

S Szkoła współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

 

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Nauczyciele

Cały rok szkolny

     Szkoła  współpracuje z Policją w zakresie profilaktyki wypadkowej, bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach korzysta z pomocy policji dla wyjaśnienia niebezpiecznych zajść.

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

    Nauczyciele

Cały rok

Szkoła powiadamia Sąd Rodzinny, Asystenta Rodziny i Kuratora gdy zachodzi ku temu określona sytuacja.

Pedagog szkolny

Cały rok

Sanepid w Szamotułach wspiera działania profilaktyki zdrowotnej i uzależnień.

H. Wojciechowska

Cały rok

Szkoła przekazuje na bieżąco informację do Biuletynu Powiatowego o wydarzeniach, akcjach i imprezach odbywających się w szkole – są one dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły.

D. Bulinska

N. Sobczak

D. Magdziak

Cały rok

 

 

Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania umiejętności, zainteresowań, hobby na zajęciach wychowawczych i przedmiotowych, pozalekcyjnych oraz imprezach klasowych i szkolnych

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Włączanie uczniów biernych do większej aktywności intelektualnej, artystycznej, sportowej ( konkursy, olimpiady, zawody, imprezy klasowe i szkolne)

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Cały rok

 

Organizacja kół zainteresowań

Nauczyciele

Cały rok

Indywidualizacja procesu nauczania i ocenienie

Nauczyciele

Cały rok

Współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Cały rok

 

Respektowanie przez nauczycieli zaleceń opinii i orzeczeń w procesie dydaktycznym

Nauczyciele

Cały rok

Częstsze stosowanie pochwał wobec uczniów i klasy ( przed klasą, na zebraniach rodziców- również w formie pisemnej)

Nauczyciele

Cały rok

Preorientacja zawodowa wśród uczniów kończących szkołę

Wychowawcy klas

Cały rok

Apele szkolne

Dyrekcja szkoły, samorząd uczniowski

Cały rok

Zajęcia integracyjne w klasach

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

I semestr

Treści wychowawcze na temat rozwiązywania konfliktów i mediacji, budowania poczucia własnej wartości, asertywności, komunikacji interpersonalnej.

Wychowawcy klas, nauczyciele

Cały rok

Wycieczki klasowe.

 

Organizowanie konkursów, debet, przedstawień

Wychowawcy klas, nauczyciele

 

Nauczyciele, samorząd uczniowski

Cały rok

 

Cały rok

Aktywne dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych.

Aktywne dyżury uczniów podczas przerw lekcyjnych

Wszyscy nauczyciele

Samorząd uczniowski

Cały rok

Cały rok

Zajęcia z policjantem, strażakiem miejskim nt. odpowiedzialności karnej.

Pedagog szkolny

Cały rok

Wpajanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji w szkole.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Rozmowy z uczniami.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Rozmowy z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

W zależności od potrzeb

Współpraca z kuratorami sądowymi

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Cały rok

Wymiana informacji nt. postępów w nauce i zachowania uczniów – stały kontakt z wychowawcą ( telefoniczny lub osobisty).

Współpraca z pedagogiem szkolnym

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

Cały rok

Udział w wywiadówkach, konsultacjach.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Wspólne organizowanie imprez szkolnych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Pedagogizacja rodziców.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok


 

Obszar: Kultura

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

 

Wychowawcy, opiekunowie kółek

Cały rok

Kółko teatralne

J. Bożyczko, K. Cicha,
N. Dera,G. Wolińska,
A. Wolińska - Krusicka

Wtorki, 8 lekcja

Kółko muzyczno - teatralne "Maska"

M. Kościńska, M. Lück,
A. Sakowska

Poniedziałki, 8 lekcja

Kółko fotograficzne "Obiektyw-ni"

A. Piątkowska

Środy, 8 lekcja

Kółko ekologiczne

E. Brzeźniak

Wtorki, 8 lekcja

Kółko informatyczne

A. Człapka

Piątki, 8 lekcja

Poszerzanie autonomii i samodzielności uczniów

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

Wycieczki po mieście i w okolicach Szamotuł

Wychowawcy

Cały rok

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się, także w Internecie

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżnianie dobra od zła

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia

Wychowawcy

Cały rok

Konkurs ekologiczny ogłoszony przez Starostwo Powiatowe

B. Myczkowska

 

Umożliwienie obejrzenia przedstawień teatralnych przygotowanych przez uczniów zaprzyjaźnionym  placówkom i grupom

Opiekunowie przedstawień

 

Lekcje muzealne dla klas specjalnych szkoły podstawowej

M. Kościńska, wychowawcy

Raz dla każdej klasy

Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów

Wychowawcy

Cały rok

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji

Wychowawcy

Cały rok

Współtworzenie kolejnego tomu opowiadań uczniowskich "Piszemy książkę"

N. Sobczak, wychowawcy

Raz w roku

Kształtowanie umiejętności wyrażania siebie, wzmacnianie własnej wartości przez występy teatralne, taneczne itd.

 

 

Inscenizacje tekstów literackich Jana Brzechwy: przedstawienie na Dzień Patrona

M. Łysiak - Półtorak

Luty

Przygotowanie Przedstawień teatralnych z okazji:

- Dnia Nauczyciela

- świąt Bożego Narodzenia

- Wielkanocy

- Dnia Rodziny

G. Wolińska,

A. Wolińska-Krusicka,

nauczyciele kółka teatralnego

Cały rok

Organizacja V Międzyszkolnych Konfrontacji Małych Form Teatralnych - integrowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z uczniami szkół masowych

M. Lück, M. Kościńska,

A. Sakowska

07.02.2019

Organizacja Artystycznego Festiwalu „Nasz Świat” - przegląd form teatralnych, wokalnych oraz tanecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

G. Wolińska,

A. Wolińska-Krusicka,

nauczyciele kółka teatralnego

Styczeń- czerwiec

Kształtowanie poczucia własnej wartości, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności oraz branie odpowiedzialności za swoje decyzje i działania

Wychowawcy

Cały rok

Umożliwienie  oglądania  nowości  filmowych- seanse kinowe

N. Halaburda - Bździel, wychowawcy klas

 

Prosimfonika - "Spotkania z muzyką klasyczną" w ramach kółka teatralno - muzycznego "Maska"

M. Lück, A. Sakowska

8 razy w ciągu roku szkolnego

Poznanie hymnu państwowego

Wychowawcy klas,

Nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijające kreatywność

I semestr

Poznanie hymnu szkoły

Wychowawcy klas,

Nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijające kreatywność

I semestr

Uroczyste obchody świąt narodowych 11 listopada, 2 maja i 3maja.

M. Lück, M. Kościńska, A. Sakowska

Listopad, kwiecień

Włącznie się w przygotowywanie uroczystości szkolnych - kotyliony

Wychowawcy klas

Listopad, maj

Zapalanie światła w miejscach Pamięci Narodowej

M. Kościńska

Daty rocznicowe

Projekt "Nasza szkoła o niepodległości"

N. Dera, A. Piątkowska, N. Sobczak

Kwiecień - grudzień 2018

Współorganizacja gry miejskiej z okazji odzyskania niepodległości organizowana przez i dla szkół powiatowych.

A. Piątkowska, N. Sobczak

09.10.2018

Projekt "Z wizytą u przyjaciół"

A. Wolińska - Krusicka, B. Zdancewicz

Cały rok szkolny

Wspólne celebrowanie świąt państwowych, religijnych oraz wpisanych w tradycję naszej szkoły:

- Dzień Chłopca

- Dzień Nauczyciela

- Andrzejki

- Mikołajki

- Boże Narodzenie

- Walentynki

- Dzień Kobiet

- Dzień Patrona

- Dzień ekologiczny

- Wielkanoc

- Dzień Rodziny

- Dzień Dziecka

Wyznaczeni nauczyciele - terminarz imprez szkolnych

Cały rok - zgodnie z terminarzem

Organizowanie tradycyjnych uroczystości urodzinowych uczniów z udziałem rodziców i zaproszonych przyjaciół w klasach i na sali gimnastycznej (18 urodziny)

Wychowawcy klas

Cały rok

Kiermasze wyrobów (warzywne i pączków) dla uczniów szkoły

Nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy

Październik, luty

Kiermasz bożonarodzeniowych i wielkanocnych wyrobów artystycznych uczniów

Nauczyciele oddziałów "Ż"

Grudzień, kwiecień

Wydawanie prasy szkolnej "Ploteczki z Piąteczki", gdzie informujemy o wydarzeniach szkolnych, przedstawiamy uczniów i pracowników szkoły, propagujemy rozrywkę i zabawę

A. Człapka

Raz w miesiącu przez rok

Redagowanie szkolnej strony internetowej www.zss-szamotuly.com.pl, gdzie zamieszczane są aktualności z życia szkoły

N. Sobczak

Cały rok

Redagowanie szkolnego facebook'a "Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach", gdzie zamieszczane są zdjęcia z życia szkoły

D. Bulińska, D. Magdziak, N. Sobczak

Cały rok

Szanowanie tradycji religijnych:

- Msza święta rozpoczynająca i kończąca rok szkolny

- Apel Papieski

- uczestnictwo w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach o tematyce religijnej

- rekolekcje wielkopostne

R. Jerzyńska, wychowawcy

Cały rok

Organizowanie konkursów:

 

 

Konkurs ekologiczny

E. Brzeźniak

Raz na kwartał

Konkurs fotograficzny

A.    Piątkowska

 

Konkurs ortograficzny, recytatorski, pięknego czytania,  znajomości książek oraz wiedzy
o autorach książek dla dzieci – w ramach projektu „Polacy nie gęsi, swój język mają”

D.Bulińska, I. Milejczak – Jabłońska, J. Ziajka

luty

Konkurs – Mój własny exlibris

Konkurs plastyczny – Piękna nasza Polska cała od Bałtyku aż po Tatry.

Konkurs plastyczny – Znaki wiary

D. Bulińska

R. Jerzyńska, wychowawcy

R. Jerzyńska

Październik

Wrzesień

Marzec-Kwiecień

Dostępność zbiorów biblioteki szkolnej

- lekcje biblioteczne

D. Bulińska

Cały rok

Realizacja projektów i programów o charakterze czytelniczym:

 

 

Projekt czytelniczy "Polacy nie gęsi, swój język mają"

D. Bulińska, D. Magdziak, I. Milejczak - Jabłońska, J. Ziajka

Grudzień 2018 - Luty 2019

Projekt czytelniczy " Podróże z Nelą "

 

D. Bulińska, A.Wolińska- Krusicka

Październik 2018

Program czytelniczy "Polubić czytanie"

D. Bulińska, I. Milejczak - Jabłońska

Raz w tygodniu przez rok

Program dla szkoły podstawowej "W niezwykłym świecie wierszy Jana Brzechwy"

N. Sobczak, A. Wolińska - Krusicka

Raz w miesiącu przez rok

Program czytelniczo - kulinarny "Magiczna kuchnia Cecylii Knedelek"

Nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy, wychowawcy

Raz w miesiącu przez rok

Program "Obiektyw-nie". Elementarz fotografii, według którego realizowane będzie kółko fotograficzne "Obiektyw-ni".

A. Piątkowska

Cały rok

 

 

 

Odsłony: 296