Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

Opublikowano: środa, 27, wrzesień 2017

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach

na lata 2017-2020

 


Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

 

       I.            WPROWADZENIE

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele jedynie wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój. W pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie bardzo istotne jest aby nauczyć uczniów akceptacji wobec siebie i innych ludzi. Aby umacniać
w nich poczucie własnej wartości, niezależność oraz samodzielności.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas, nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagoga oraz pozostałych pracowników szkoły, w zależności od stanu zasobów, stopnia niepełnosprawność, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


 

  1. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Program wychowawczy został opracowany zgodnie z:

·         Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjętą przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 16 lipca 1997 r.(tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.)

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

·         Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. z 2017r. Nr 356)

·         Kartą Nauczyciela

·         Programem polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.

·         Konwencją o Prawach Dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).

·         Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169)

·         Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916)

·         Ustaąa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm.
z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).

·         Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.

·          Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

·         Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).

·         Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).

·         Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).

·         Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

·         Rozporządzeniem MEN z dnia  9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

·         Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz 1578)

·         Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

·         Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

·         Koncepcją Pracy Szkoły

·         Statutem Szkoły (aktualizowany na bieżąco zgodnie z zmieniającymi się rozporządzeniami MEN).

·         Szkolnym Zestawem Programów Nauczania.


 

  1. MISJA SZKOŁY

Naszą misją są słowa zawarte w hymnie szkoły:

„Nikt tu na nic się nie złości,
 ma powody do radości,
 każdy tego nam zazdrości
 i być z nami też by chciał”.

Pracujemy po to, aby dobrze nauczyć, mądrze wychowywać, wszechstronnie rozwijać i dawać dzieciom radość każdego dnia.

 

  1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Chcemy wspierać działania wychowawczo-profilaktyczne środowiska rodzinnego dziecka. Naszym zadaniem jest dawanie możliwości wszechstronnego rozwoju wszystkim uczniom. Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda nam się przygotować uczniów do realizowania się w pełni w różnych rolach społecznych. Będziemy kształtować postawy wrażliwości na drugiego człowieka, kulturę i przyrodę oraz będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu. Będziemy również umożliwiać rozwój talentów, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności sportowych. Program ma wpłynąć na:

·         upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci,

·          rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci,

·         kształtowanie postaw uczniów: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, tolerancji,

·         przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i niepożądanym uczniów przez skutecznie prowadzoną profilaktykę zachowań,

·         zapewnianie uczniom bezpieczeństwa.

 

  1. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Zmierzamy do tego, aby absolwent naszej szkoły był:

·         przygotowany do pełnienia różnych funkcji życiowych,

·         aktywny, ciekawy świata i siebie,

·         samodzielny i odpowiedzialny,

·         kulturalny  i obowiązkowy,

·         otwarty, uczciwy i tolerancyjny,

·         kreatywny i komunikatywny,

·         miał rzetelną wiedzę i umiejętności,

·         umiał dokonywać wyborów,


 

  1. CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY ORAZ FORMY PRACY

 

Cele ogólne:

 

1.      Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia, zwłaszcza zapobieganie  nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed cyberprzemocą oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

 

2.       Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

 

  1. Wspieranie wszechstronnego rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychologicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

 

4.      Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

 

5.      Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które przygotują go do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie.


 

Cele szczegółowe:

·         przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych,

·         umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań,

·         dostrzeganie i rozwijanie w każdym uczniu ukrytych zdolności, żeby uczeń miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych,

·         kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych, szkolnych,

·         wypracowanie szkolnego kodeksu dobrego wychowania,

·         poznawanie zasad savoir-vivre'u w praktyce,

·         systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości używania wulgaryzmów,

·         promowanie szacunku do języka ojczystego,

·         przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań ryzykownych, w tym wszelkim przejawom przemocy i agresji,

·         realizacja zajęć poświęconych szkodliwości używek,

·         zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb,

·         przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, szkodliwości nadmiernego spędzania czasu przy komputerze,

·         kształtowanie postaw tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych,

·         doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,

·         budowanie własnego wizerunku i wiary we własne możliwości,

·         zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia,

·         rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii, rozładowania negatywnych emocji,

·         kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

·         wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek, szkoleń, warsztatów, w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci i młodzieży,

·         kształtowanie postaw bezpieczeństwa podczas pracy, zabaw, nauki,

·         kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości,

·         przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych,

·         kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi,

·         tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,

·         przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami,

·         integrowanie zespołów klasowych, samorządność,

 

Formy realizacji:

·         organizowanie konkursów tematycznych i artystycznych,

·         udział w różnych formach imprez klasowych i szkolnych,

·         projekty edukacyjne,

·         prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac, występy, pokazy),

·         współpraca z rodzicami,

·         zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

·         koła zainteresowań.

 


 

VII.            WARTOŚCI WYCHOWAWCZE

·         sprawiedliwość,

·         aktywne działanie na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

·         szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej,

·         właściwa postawa obywatelska i patriotyczna,

·         normy ekologiczne,

·         ogólnoludzkie normy i wartości religijne,

·         doskonalenie własnej osoby,

·         pomoc potrzebującym,

·         umiejętność współżycia w rodzinie i społeczeństwie,

·         inicjatywa,

·         rzetelność i odpowiedzialność,

·         zdrowy styl życia,

·         nauka i wykształcenie.

 

  1. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

·         stworzenie środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego,

·         rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

·         uświadomienie życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie,

·         wdrażanie do samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym godząc dobro własne z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

·         pomoc w poszukiwaniach, odkryciach i dążeniach na drodze rzetelnej pracy celów życiowych i własnego miejsca w świecie,

·         nauka szacunku dla wspólnego dobra jako podstawy życia społecznego,

·         przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

·         przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

·         kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

 

  1. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

 

·         rozwijanie wrażliwości na dobro,

·         kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,

·         kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę, zabawę
i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,

·         uczenie odpowiedzialności dziecka za siebie, innych, środowisko, swoje zdrowie,

·         zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania,

·         kierowanie zespołem pedagogicznym pracującym z klasą – koordynowanie realizacją zadań,

·         realizacja programu zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych,

·         zapewnienie uczniom i rodzinom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów,

·         wspomaganie zespołu klasowego: w razie potrzeby inspirowanie i kierowanie realizacją podjętych działań,

·         bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych w tym także wspomaganie uczniów zdolnych i mających trudności szkolne,

·         rozbudzenie w uczniach dociekliwości poznawczej, która będzie sprzyjała pełniejszej samorealizacji,

·         uzmysłowienie uczniom, na każdym etapie edukacji, praktycznego zastosowania zdobytej przez nich wiedzy,

·         uczenie dzieci samodzielności i poszanowania godności osobistej oraz odpowiedzialności za siebie i innych,

·         uczenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i poszanowanie środowiska,

·         pobudzenie aktywności poznawczej na drodze rzetelnej pracy do realizacji celów i marzeń,

·         uczenie poszanowania mienia społecznego,

·         kształtowanie postaw altruistycznych, społecznych, patriotycznych,

·         przygotowanie do odpowiedzialnego bycia członkiem rodziny,

·         pomoc uczniom w poznawaniu podstawowych wartości moralnych i tworzenie ich w hierarchii,

·         uczenie zasad zgodnego współżycia, otwarcia na innych ludzi, ich poglądy i współdziałania z nimi,

·         uczenie otwartości na inne kultury, narodowości i wyznania,

·         dostrzeganie indywidualnych wartości w każdym człowieku niezależnie od stanu zdrowia, statusu społecznego, zamożności,

·         wzmacnianie poczucia identyfikacji z klasą, szkoła, wspólnotą nauczycieli i uczniów,

·         kształtowanie postaw świadomego wyboru życia bez nałogów,

·         kształtowanie postaw świadomego wyboru życia bez agresji i przemocy,

·         kształtowanie postawy poszanowania prawa.

 

 

    X.            EWALUACJA

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na koniec  roku szkolnego należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badania sondażowe . Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

 

Narzędzia ewaluacji:

·         sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas,

·         ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań,

·         ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy oraz kwestionariusz ankiety pozwalający stworzyć sylwetkę absolwenta naszej szkoły,

·         ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji,

·         analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów,

·         analiza dokumentów,

·         obserwacje,

·         wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

 XI.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.

Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez dyrektora szkoły.

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.


 

Opracowany przez zespół w składzie:

·         Joanna Bożyczko,

·         Dorota Bulińska,

·         Katarzyna Cicha,

·         Natalia Dera,

·         Agnieszka Gruszka,

·         Dominika Magdziak,

·         Iwona Milejczak-Jabłońska,

·         Hanna Wojciechowska

·         Anna Wolinska-Krusicka, 

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Szamotułach

·         przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu ……………………………………………….

·         przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ……………………………………………………….

·         w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu ……………………………………..


 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych

na rok szkolny 2017/2018


 

Obszar: Bezpieczeństwo

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,

 Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

 

Organizacja alarmów przeciwpożarowych, zapoznanie uczniów z instrukcją postępowania w razie zagrożenia bezpieczeństwa, zapoznanie z drogami ewakuacji oraz miejscami zbiórek

B. Myczkowska

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja spotkań ze Przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej

B.  Myczkowska

Raz w ciągu roku

Następstwa lekkomyślności, brawury. Ostrożność  w kontaktach z nieznajomymi bezpośrednich  i  przez   nośniki  elektroniczne: pogadanki, materiały  instruktażowe.

Wychowawcy,

Cały rok

Utrwalenie znajomości służb powołanych do niesienia pomocy oraz numerów alarmowych właściwych dla sytuacji zagrożeń. Zapoznanie  z podstawowymi  elementami  pierwszej pomocy.

Wychowawcy,

 

Cały rok

 

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa, przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i  poznawania świata, klas  lekcyjnych, biblioteki, świetlicy, kuchni i toalet Bieżący instruktaż bezpieczeństwa podczas lekcji techniki oraz zajęć gospodarstwa domowego

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia

 

Cały rok

 

Przygotowanie do bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

Wpajanie zasad związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy podczas zajęć w kuchni, na przerwach, w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas wycieczek i wyjść szkolnych.  Aktywny udział w alarmie przeciwpożarowym.

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele Oddziałów Przysposabiających do Pracy,  B. Myczkowska

Cały rok

Organizacja opieki  nad uczniami  w  czasie wolnym

Zapewnienie opieki i zorganizowanie zajęć dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.

Koordynowanie sprawnego dowozu uczniów, przestrzeganie regulaminu dowozu

 

Nauczyciel świetlicy

Cały rok

Przygotowanie do bezpiecznego  poruszania się po drogach,  korzystania ze środków komunikacji

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

 

Wyrabianie nawyku przestrzegania elementarnych przepisów bezpieczeństwa na drogach publicznych.

pogadanki, warsztaty ,wykonywanie pomocy dydaktycznych.

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

 

Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po szkole.

pogadanki, dyżury, gry i zabawy dydaktyczne,  drama.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

1. Realizacja programu „Moje bezpieczeństwo z Cecylką Knedelek”

N. Sobczak

A. Wolińska-Krusicka

Cały rok

2. Realizowanie programu „Jestem bezpieczny na drodze.

Wychowawcy klas I-III Szkoły Podstawowej

Cykliczne cały rok

3. Pokazy, zabawy edukacyjne, gry i ćwiczenia  praktyczne  utrwalające zasady prawidłowego użytkownika ruchu drogowego.

Wychowawcy

Cały rok

4. Realizacja programu „Klub bezpiecznego Puchatka” i „Z  Pyrkiem bezpiecznie”

Wychowawcy

Klas I-III

Cykliczne cały rok

5. Organizacja „Dnia Bezpieczeństwa”

A. Człapka

październik

Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

 Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek szkolnych oraz imprez integracyjnych.

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

 

Udział w policyjnych konkursach plastycznych „Odblaskowo-bezwypadkowo” i „Bezpieczna zima pierwszaków”.

Wychowawcy

I semestr

Spotkania z Policjantami - utrwalanie znajomości zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

Pedagog szkolny

I semestr

Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w razie zagrożenia terrorystycznego

Pedagog szklony

Wychowawcy wszyscy nauczyciele

Cały rok

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia rozwijające komunikatywność

Cały rok

 

Uświadamianie zagrożeń wynikających z użytkowania elektronicznych komunikatorów ( np. ładowarki itp.) w bliskim zasięgu naszego organizmu ( np. zasypianie w bliskiej odległości przy tego typu urządzeniach )

Wychowawcy

Cały rok

Kontrolowanie oraz zabezpieczenie dostępu do stron internetowych przeznaczonych dla dorosłych na komputerach szkolnych. Prowadzenie pogadanek  z uczniami i rodzicami na temat bezpieczeństwa w Internecie.

Wychowawcy

A. Człapka

E. Świątek

Cały rok

Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie
i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, ograniczone zaufanie w sieci .

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia rozwijające komunikatywność

Cały rok

Respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;

Kształtowanie krytycznego odbioru treści przekazywanych przez media – doskonalenie umiejętności wartościowania programów .

 

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia rozwijające komunikatywność

Cały rok

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

 

Wychowawcy,

 Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia rozwijające komunikatywność, Pedagog szkolny

Cały rok

Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki, zabawy i pracy.

Wychowawcy, n-le prowadzący  zajęcia

Cały rok

Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych,

 

 

Zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym:

Współpraca z policją, kuratorami, Sądem Rodzinnym, Rodzicami

 

Pedagog szklony wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizowanie spotkań dla rodziców potrzebujących  wsparcia w kwestiach  wychowawczych rozmowy, instruktaż , porady, warsztaty

Pedagog szkolny

Cały rok

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Przeciwdziałanie agresji słownej i czynnej. Ograniczanie hałaśliwych zachowań uczniów.

Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
i mediacji.(Warsztaty, pogadanki, zabawy integracyjne)

Wychowawcy Pedagog szkolny

nauczyciele

Cały rok

Budowanie pozytywnej atmosfery.

Imprezy integracyjne, spotkania klasowe, wycieczki

Wychowawcy Pedagog szkolny

nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie  pomocy  pedagogicznej  dzieciom  z dysfunkcjami  społecznymi, będącymi  
w trudnej  sytuacji .

Wychowawcy Pedagog szkolny

Cały rok

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Współpraca z Poradnią Uzależnień

Plakaty, filmy edukacyjne, ulotki informacyjne o tematyce profilaktycznej, gazetki tematyczne

Wychowawcy Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

Wychowawcy Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Wychowawcy Pedagog szkolny

Cały rok

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Wychowawcy, Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się
w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Wychowawcy, Pedagog szkolny

Cały rok

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Wychowawcy, Pedagog szkolny

Cały rok

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Pogadanki, warsztaty na lekcjach wychowawczych

Wychowawcy, Pedagog szkolny

Cały rok

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz
z zachowaniami agresywnymi.

Pogadanki, warsztaty na lekcjach wychowawczych

Wychowawcy, Pedagog szkolny

 

Cały rok

 

 

„Dzień życzliwości i pozdrowień”

N. Sobczak  A. WolińskaKrusicka

21.11.2017


 

Obszar: zdrowie

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Przypomnienie podstawowych zasad dbania o zdrowie własne i innych osób, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowiu – rozmowy z uczniami, zachęcanie uczniów do brania udziału
w konkursach propagujących higienę osobistą. Spotkania z higienistką szkolną na temat dbania o własne zdrowie, dbania o higienę osobistą, życia w zdrowiu, sposobów na unikanie chorób.

Wychowawcy klas

higienistka szkolna

Cały rok

Wspólne spożywanie śniadań w klasach – nastawienie na zdrowe odżywianie (spożywanie warzyw i owoców).

Wychowawcy klas

Cały rok

Objęcie uczniów będących w złej sytuacji materialnej dożywianiem
– śniadania oraz obiady w szkole.

Wychowawcy klas

Cały rok

Rozwijanie umiejętności przygotowania prostych posiłków, wypieków na szkolne imprezy okolicznościowe w ramach zajęć technicznych. Dyżury
w charakterze pomocników podczas przygotowywania II śniadania oraz obiadu dla uczniów szkoły.

Wychowawcy klas

Nauczyciele techniki

Wychowawcy oraz  nauczyciele Oddziałów Przysposobienia do Pracy

Cyklicznie, cały rok

Dbamy o zęby – nauka prawidłowego mycia zębów, ich fluoryzacja.

Wychowawcy klas,

higienistka szkolna

Cyklicznie, cały rok

Program „Warzywa i owoce w szkole” i „Szklanka mleka” - promowanie zdrowego odżywiania się, spożywanie warzyw, owoców oraz picie mleka do II śniadania.

Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej

Cały rok

Realizacja ogólnopolskiego programu „Mam kota na punkcie mleka”

Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej, 

N. Sobczak,
A. Wolińska-Krusicka

Marzec - maj

Realizacja ogólnopolskiego programu „Żyj smacznie i zdrowo”

A.  Piątkowska

Luty - marzec

Realizacja programu „Stawiam na zdrowie” dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W ramach tego programu:
- wizyty u stomatologa.

 H. Wojciechowska, wychowawcy klas

Cały rok

Hodowla warzyw i przypraw w szkolnym ogródku.

Wychowawcy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Cały rok

Przygotowywanie przetworów warzywno – owocowych na potrzeby zajęć kulinarnych.

Wychowawcy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Cały rok

Realizacja programu „W magicznej kuchni Cecylki Knedelek” - zajęcia integrujące młodszych uczniów ze starszymi kolegami i koleżankami
z Oddziałów Przysposabiających do Pracy. Wspólne przygotowywanie dań
z książki.

Wychowawcy Szkoły Podstawowej oraz wychowawcy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Cały rok

Kształtowanie postaw pro-ekologicznych – zbieranie makulatury, baterii, nakrętek. Udział w „Sprzątaniu świata”, w „Dniu Ekologicznym”.

E. Brzeźniak, , wychowawcy klas

Cały rok

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego
i zdrowego stylu życia w ramach następujących aktywności:

-        organizowanie konkurencji sprawnościowych,
plastyczno – technicznych

-        organizowanie Wielkopolskiego Mityngu Pływackiego;

-        organizowanie Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych
w Szamotułach;

-        udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Olimpiad Specjalnych;

-        organizowanie Dnia Sportu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”;

-        wspomaganie uczniów z zaburzeniami ruchowymi poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej;

-        wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy poprzez prowadzenie zajęć z terapii logopedycznej.

 

Wszyscy nauczyciele


 M. Chałupka

 M. Chałupka

M. Chałupka
V. Włodarczyk
M. Chałupka

M. Majewski

M. Luck

 

Wrzesień


Listopad
Maj

Cały rok
Czerwiec
Cały rok


Cały rok

Kształtowanie umiejętności do kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz wszechstronny rozwój ucznia poprzez organizowanie różnych kółek zainteresowań

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

Cały rok

Współpraca z instytucjami promującymi zdrowy styl życia.

Pedagog szkolny

H. Wojciechowska

Cały rok

Propagowanie czytelnictwa – broszury, książeczki, czasopisma na temat zdrowego stylu życia.

Wszyscy nauczyciele; nauczyciel bibliotekarz –

D. Bulińska

Cały rok

Uświadomienie młodzieży zagrożeń współczesnego świata oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie poprzez:

-        tworzenie spektakli obrazujących ważne tematy i sytuacje z życia młodych ludzi;

-        współpracę ze specjalistami, z instytucjami w tym z Poradnią Uzależnień;

-        zapoznanie rodziców z możliwościami leczenia młodzieży;

-        rozmowy z uczniami na temat zgubnych skutków zażywania narkotyków, palenia papierosów, zażywania dopalaczy, picia alkoholu, nadmiernego picia napojów energetycznych;

-        zapoznanie uczniów z procedurami w razie zagrożenia terrorystycznego;

-        tworzenie gazetek profilaktycznych, oglądanie filmów edukacyjnych, filmów profilaktycznych na zajęciach;

-        kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i poszukiwania pomocy.

Wszyscy nauczyciele; pedagog szkolny

Cały rok

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowanie ograniczeń
i niedoskonałości – na każdym kroku, w trakcie zajęć.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Realizacja programu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego.

N. Dera

H. Wojciechowska

Cały rok

Realizacja programu „Moje bezpieczeństwo z Cecylką Knedelek”

N. Sobczak

A. Wolińska-Krusicka

Cały rok

Profilaktyka chorób zakaźnych, chorób przenoszonych drogą płciową

G. Wolińska,  

B. Myczkowska

Wychowawcy klas PDP oraz Gimnazjum

Cały rok

Profilaktyka chorób XXI wieku – cukrzycy

Spotkania z diabetykami oraz kołem seniora

 N Halaburda-Bździel

listopad

Planowanie rodziny – odpowiedzialne rodzicielstwo

G. Wolińska

B. Myczkowska

Wychowawcy klas PDP oraz Gimnazjum

Cały rok

Udział w konkursach organizowanych instytucje wspierające zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

Nauczyciele wychowawcy

Cały rok

 

 

Obszar: Kultura

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

 

Wychowawcy, opiekunowie kółek

Cały rok

Kółko "Ekspresja"

N. Dera, D. Magdziak

Poniedziałki, 6 lekcja

Kółko religijne "Promyczek dobra"

R. Jerzyńska

Środy, 5 lekcja

Kółko teatralne

J. Bożyczko, D. Bulińska,

 K. Cicha, A. Piątkowska,

G. Wolińska, A. Wolińska - Krusicka

Wtorki, 8 lekcja

Kółko muzyczno - teatralne "Maska"

M. Kościńska, M. Lück, A. Sakowska

Środy, 8 lekcja

Kółko sportowe

M. Majewski

Piątki, 8 lekcja

Kółko rozmaitości

B. Myczkowska

Poniedziałki, 8 lata

Kółko informatyczne

A. Człapka

Czwartki, 7 lekcja

Poszerzanie autonomii i samodzielności uczniów

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

Wycieczki po mieście i w okolicach Szamotuł

Wychowawcy

Cały rok

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się, także w Internecie

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżnianie dobra od zła

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia

Wychowawcy

Cały rok

Konkurs ogłoszony przez Starostwo Powiatowe "Jestem Eko"

B. Myczkowska

 

Umożliwienie obejrzenia przedstawień teatralnych przygotowanych przez uczniów zaprzyjaźnionym  placówkom i grupom

Opiekunowie przedstawień

 

Lekcje muzealne i wystawy w Zamku Górków

M. Kościńska, wychowawcy

Raz w miesiącu cały rok

Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów

Wychowawcy

Cały rok

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji

Wychowawcy

Cały rok

Współtworzenie kolejnego tomu opowiadań uczniowskich "Piszemy książkę"

A. Człapka,

N. Sobczak, wychowawcy

Raz w roku

Kształtowanie umiejętności wyrażania siebie, wzmacnianie własnej wartości przez występy teatralne, taneczne itd.

 

 

Inscenizacje tekstów literackich Jana Brzechwy: przedstawienie na Dzień Patrona

M. Łysiak - Półtorak

Marzec

Przygotowanie Przedstawień teatralnych z okazji:

- Dnia Nauczyciela

- świąt Bożego Narodzenia

- Wielkanocy

- Dnia Rodziny

G. Wolińska,

A. Wolińska-Krusicka,

nauczyciele kółka teatralnego

Cały rok

Organizacja III Międzyszkolnych Konfrontacji Małych Form Teatralnych - integrowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z uczniami szkół masowych

M. Lück, M. Kościńska,

A. Sakowska

08.02.2018

Organizacja Artystycznego Festiwalu „Nasz Świat” - przegląd form teatralnych, wokalnych oraz tanecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

G. Wolińska,

A. Wolińska-Krusicka,

nauczyciele kółka teatralnego

Styczeń- czerwiec

Kształtowanie poczucia własnej wartości, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności oraz branie odpowiedzialności za swoje decyzje i działania

Wychowawcy

Cały rok

Umożliwienie  oglądania  nowości  filmowych- seanse kinowe

N. Halaburda - Bździel, wychowawcy klas

 

Prosimfonika - "Spotkania z muzyką klasyczną" w ramach kółka teatralno - muzycznego "Maska"

M. Lück, A. Sakowska

 

Poznanie hymnu państwowego

Wychowawcy klas,

Nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijające kreatywność

I semestr

Poznanie hymnu szkoły

Wychowawcy klas,

Nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijające kreatywność

I semestr

Uroczyste obchody świąt narodowych 11 listopada, 2 maja i 3maja.

M. Lück, M. Kościńska, A. Sakowska

Listopad, maj

Włącznie się w przygotowywanie uroczystości szkolnych - kotyliony

Wychowawcy klas

Listopad, maj

Zapalanie światła w miejscach Pamięci Narodowej

M. Kościńska

Daty rocznicowe

Realizacja programu "Moja mała ojczyzna" dla Gimnazjum

M. Kościńska, wychowawcy klas

Październik - luty

Wspólne celebrowanie świąt państwowych, religijnych oraz wpisanych w tradycję naszej szkoły:

- Dzień Chłopca

- Dzień Nauczyciela

- Andrzejki

- Mikołajki

- Boże Narodzenie

- Walentynki

- Dzień Kobiet

- Dzień Patrona

- Dzień zdrowia

- Dzień ekologiczny

- Wielkanoc

- Dzień Rodziny

- Dzień Dziecka

 

Wyznaczeni nauczyciele - terminarz imprez szkolnych

Cały rok - zgodnie z terminarzem

Organizowanie tradycyjnych uroczystości urodzinowych uczniów z udziałem rodziców i zaproszonych przyjaciół w klasach i na sali gimnastycznej (18 urodziny)

Wychowawcy klas

Cały rok

Kiermasze słodkości (rogali i pączków) dla uczniów szkoły

Nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy

Listopad, marzec

Kiermasz bożonarodzeniowych i wielkanocnych wyrobów artystycznych uczniów

Nauczyciele oddziałów "Ż"

Grudzień, marzec

Konkurs "Świąteczne pudełko"

N. Halaburda - Bździel

Grudzień

Projekt edukacyjny dla klasy II gimnazjum "Niezwykłe święta Bożego Narodzenia"

I.Milejczak – Jabłońska

A.Wolińska-krusicka

Październik-styczeń

Wydawanie prasy szkolnej "Ploteczki z Piąteczki", gdzie informujemy o wydarzeniach szkolnych, przedstawiamy uczniów i pracowników szkoły, propagujemy rozrywkę i zabawę

J. Bożyczko, A. Człapka

Raz w miesiącu przez rok

Redagowanie szkolnej strony internetowej www.zss-szamotuly.com.pl, gdzie zamieszczane są aktualności z życia szkoły

D. Bulińska, N. Sobczak

Cały rok

Redagowanie szkolnego facebook'a "Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach", gdzie zamieszczane są zdjęcia z życia szkoły

D. Bulińska, D. Magdziak, N. Sobczak

Cały rok

Szanowanie tradycji religijnych:

- Msza święta rozpoczynająca i kończąca rok szkolny

- Apel Papieski

- uczestnictwo w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach o tematyce religijnej

- rekolekcje wielkopostne

R. Jerzyńska, wychowawcy

Cały rok

Organizowanie konkursów:

 

 

Konkurs ekologiczne

E. Brzeźniak

Raz na kwartał

Konkurs wiedzy matematycznej

H. Wojciechowska

E. Świątek

luty

Konkurs ortograficzne, literackie, recytatorskie,

I. Milejczak – Jabłońska

 J. Ziajka

 

Cały rok

Konkursy czytelnicze, znajomości książek oraz wiedzy o autorach książek dla dzieci

D. Bulińska

Cały rok

Dostępność zbiorów biblioteki szkolnej

- lekcje biblioteczne

D. Bulińska

Cały rok

Realizacja projektów i programów o charakterze czytelniczym

 

 

Projekt czytelniczy "60 lat Misia Uszatka"

 

D. Bulińska

A. Wolińska-Krusicka

Październik

Cały rok

Projektu czytelniczego "Polubić czytanie"

D. Bulińska, I. Milejczak - Jabłońska, J. Ziajka

Raz w tygodniu przez rok

Program dla szkoły podstawowej "W niezwykłym świecie wierszy Jana Brzechwy" - czytanie, omawianie, ilustrowanie utworów patrona szkoły - Jana Brzechwy

N. Sobczak, A. Wolińska - Krusicka

Raz w miesiącu przez rok

Program czytelniczo - kulinarny "Magiczna kuchnia Cecylii Knedelek"

Nauczyciele szkoły przysposabiającej do klasy, wychowawcy

Raz w miesiącu przez rok

Program  czytelniczo - wychowawczy "Walt Disney bawi i uczy"

N. Halaburda - Bździel, M. Łysiak- Półtorak

Cały rok

 

 

Obszar: Relacje

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Organizacja zespołu klasowego:

 Wybór samorządu , przydział funkcji organizacyjnych w klasie.

 Zapoznanie/ przypomnienie regulaminu szkoły i boisk.

Zaznajomienie uczniów ze Statutem szkoły oraz WSO

Wychowawcy

wrzesień

Organizacja samorządu uczniowskiego

Udział w wyborach i pracy samorządu szkolnego.

Wychowawcy

J. Bożyczko

Wrzesień-październik

 

 

 

Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

                

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej

Kształtowanie tolerancji wśród społeczności szkolnej i pozaszkolnej

Konsultacje, pogadanki pedagogiczne, terapia  pedagogiczna dla uczniów z trudnościami wychowawczymi

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Cykliczne  warsztaty, konsultacje  i doradztwo  dla zainteresowanych rodziców . Przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego, wsparcie dla rodziców.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Systematyczna pomoc, wspieranie działań wychowawców w sytuacjach konfliktów pomiędzy rówieśnikami.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wspólne obchodzenie świąt oraz imprez szkolnych i klasowych- integrowanie oddziałów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wykorzystane Sali Poznawania Świata   dla rozwijania  zainteresowań, poprawy  koncentracji, aktywności uczniów ze specyficznymi  problemami.      

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Udział w konkursach szkolnych – zgodnie z terminarzem konkursów szkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Udział w konkursach zewnętrz szkolnych - zgodnie z terminarzem konkursów 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Udział w działaniach pro-ekologicznych na terenie szkoły:

- udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”

- organizowanie całorocznego  konkursu :,, Zbiórka baterii”

- organizowanie zbierania zużytych telefonów

- organizowanie zbiórki nakrętek

- umożliwienie selektywnej zbiórki odpadów szkolnych-  plastik i makulatura

Wszyscy nauczyciele

E. Brzeźniak

E. Brzeźniak

E. Brzeźniak

J. Bożyczko, samorząd uczniowski

 

wrzesień

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wspieranie  działań na  rzecz środowiska  lokalnego

 - organizowanie  pomocy  rzeczowej  dla Schroniska dla zwierząt

B. Myczkowska

 

Rozwijanie  działań  na rzecz  innych  potrzebujących ludzi;

- przeprowadzenie  zbiórki ,,Góra  Grosza”

- uczestniczenie  w zbiórkach charytatywnych

- rozwijanie  wewnątrzszkolnego  wolontariatu- świadczenie pomocy,

- organizowanie wsparcia czy  niespodzianek  dla  młodszych oddziałów,  kolegów potrzebujących

 

J. Bożyczko, samorząd

uczniowski

M. Galanciak

 

 

 

Cały rok szkolny

Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową i Biblioteką Publiczną w Szamotułach : Plastyczny konkurs jesienny

D. Bulińska

Cały rok szkolny

Imprezy oraz święta okolicznościowe zgodnie z terminarzem imprez szkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Udział w akcji sprzątania świata.

E. Brzeźniak

październik

Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach- wspólne organizowanie imprez „Pożegnanie lata”, Artystyczny festiwal „Nasz Świat”,

„Miting Pływacki”, Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

 

G. Wolińska

M. Chałupka

 

czerwiec

listopad/maj

Współpraca z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami: Klub Seniora – „Mikołajki”, „Ostatkowo, ale zdrowo”?

N. Halaburda - Bździel

grudzień /styczeń

Współpraca ze Szkołą Muzyczną w Szamotułach– koncert  uczniów

M.Luck

Cały rok

Współpraca z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury - pokazy grup tanecznych

M. Luck

Cały rok

Współpraca z Biblioteką Publiczną w Szamotułach – spotkania czytelnicze, konkursy.

D. Bulińska

Cały rok

Współpraca z Zamkiem Górków – zwiedzanie wystaw, poznawanie historii regionu, lekcje muzealne, organizowanie podsumowania ,,Moja mała  ojczyzna”

M. Kościnska

Cały rok

Współpraca z Wydziałem  Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony środowiska w Powiecie Szamotulskim- uczestniczenie w konkursach, sponsorowanie nagród, tworzenie comiesięcznej gazetki „Bogactwo przyrody wielkopolski – co mamy cennego”

 

E. Brzeźniak

Cały rok

Współpraca z Zespołem Szkól nr 3 – pomoc organizacyjna  przy Festiwalu ,,Nasz  Świat”, uczestniczenie  woluntariuszy w przeprowadzaniu  niektórych imprez szkolnych i zawodów sportowych

G. Wolinska

A. Wolińska-Krusicka

 

czerwiec

 

"Uśmiech dla Przedszkolaka” – podejmowanie gości z Przedszkola „Miś” z Szamotuł.

N. Halaburda - Bździel

Cały rok

Współpraca z WTZ Szamotuły i Spółdzielnią „Talent” - spotkania  integracyjne 

N. Halaburda - Bździel

Cały rok szkolny

Współpraca z Szkolnym Kołem Caritas działającym przy Z. S.nr 3- niespodzianki  dla naszych uczniów

M. Galanciak

Cały rok szkolny

Współpraca z Sanepidem- udział w  konkursach i szkoleniach

B. Myczkowska

Cały rok szkolny

Współpraca z Kołem Łowieckim „Szarak” i nadleśnictwem Niemieczkowo –udział w konkursach plastycznych i multimedialnych, leśnych spotkaniach

E. Brzeźniak

wiosna

Współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt –zbieranie, organizowanie pomocy rzeczowej  dla podopiecznych

B. Myczkowska

Cały rok szkolny

Udział przedstawicieli szkoły – Pocztu Sztandarowego- w ważnych uroczystościach państwowych w naszym mieście.

M. Kościńska

Cały rok szkolny

Organizowanie wycieczek w ciekawe historycznie i przyrodniczo miejsca naszego regionu.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca z innymi szkołami z powiatu i województwa – konkursy  tematyczne

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Realizowane są planowe spotkania i stały kontakt osobisty bądź telefoniczny z rodzicami

Wychowawcy klas

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Rodzice uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych klas oraz szkoły

 

Wychowawcy klas

dyrektor

wrzesień

.   Rodzice są informowani o wszystkich istotnych sprawach dotyczących uczniów.

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

.    Rodzice decydują o możliwościach korzystania z zajęć dodatkowych przez dzieci.

 

Wychowawcy klas

W miarę potrzeb

    Rodzice mogą korzystać z porad, instruktażu nauczycieli, specjalistów: logopedy, rehabilitanta, nauczyciela przedmiotu, pedagoga szkolnego.

 

Nauczyciele

Specjaliści

Cały rok szkolny

     Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach w zakresie diagnozowania i opiniowania uczniów.

Pedagog  szkolny  jest  do  dyspozycji zainteresowanych  rodziców: organizuje spotkania,  porady, warsztaty .

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Szkoła stara się pomagać uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych (materialnych), umożliwia dożywianie (śniadania, obiady) we współpracy z Opieką Społeczną.

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

S Szkoła współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

 

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Nauczyciele

Cały rok szkolny

     Szkoła  współpracuje z Policją w zakresie profilaktyki wypadkowej, bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach korzysta z pomocy policji dla wyjaśnienia niebezpiecznych zajść.

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

    Nauczyciele

Cały rok

Szkoła powiadamia Sąd Rodzinny, Asystenta Rodziny i Kuratora gdy zachodzi ku temu określona sytuacja.

Pedagog szkolny

Cały rok

Sanepid w Szamotułach wspiera działania profilaktyki zdrowotnej i uzależnień.

H. Wojciechowska

Cały rok

Szkoła przekazuje na bieżąco informację do Biuletynu Powiatowego o wydarzeniach, akcjach i imprezach odbywających się w szkole – są one dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły.

D. Bulinska

N. Sobczak

D. Magdziak

Cały rok

 

 

Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania umiejętności, zainteresowań, hobby na zajęciach wychowawczych i przedmiotowych, pozalekcyjnych oraz imprezach klasowych i szkolnych

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Włączanie uczniów biernych do większej aktywności intelektualnej, artystycznej, sportowej ( konkursy, olimpiady, zawody, imprezy klasowe i szkolne)

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Cały rok

 

Organizacja kół zainteresowań

Nauczyciele

Cały rok

Indywidualizacja procesu nauczania i ocenienie

Nauczyciele

Cały rok

Współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Cały rok

 

Respektowanie przez nauczycieli zaleceń opinii i orzeczeń w procesie dydaktycznym

Nauczyciele

Cały rok

Częstsze stosowanie pochwał wobec uczniów i klasy ( przed klasą, na zebraniach rodziców- również w formie pisemnej)

Nauczyciele

Cały rok

Preorientacja zawodowa wśród uczniów kończących szkołę

Wychowawcy klas

Cały rok

Apele szkolne

Dyrekcja szkoły, samorząd uczniowski

Cały rok

Zajęcia integracyjne w klasach I

Wychowawcy klas

I semestr

Treści wychowawcze na temat rozwiązywania konfliktów i mediacji, budowania poczucia własnej wartości, asertywności, komunikacji interpersonalnej.

Wychowawcy klas, nauczyciele

Cały rok

Wycieczki klasowe.

 

Organizowanie konkursów, debet, przedstawień

Wychowawcy klas, nauczyciele

 

Nauczyciele, samorząd uczniowski

Cały rok

 

Cały rok

Aktywne dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zajęcia z policjantem, strażakiem miejskim nt. odpowiedzialności karnej.

Pedagog szkolny

Cały rok

Wpajanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji w szkole.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Rozmowy z uczniami.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Rozmowy z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

W zależności od potrzeb

Współpraca z kuratorami sądowymi

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Cały rok

Wymiana informacji nt. postępów w nauce i zachowania uczniów – stały kontakt z wychowawcą ( telefoniczny lub osobisty).

Współpraca z pedagogiem szkolnym

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

Cały rok

Udział w wywiadówkach, konsultacjach.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Wspólne organizowanie imprez szkolnych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Pedagogizacja rodziców.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

 

Odsłony: 21